Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fundraising har kommit igång – vad händer nu?

2018-09-10

FORSKNINGSFINANSIERING. Fundraisern Maria Vidakovic arbetar sedan i våras med att skapa och stärka relationer med möjliga donatorer. Sju särskilda fundraisningssatsningar är identifierade. 

Fundraising är nytt för universitetet och sedan mars arbetar fundraisern Maria Vidakovic med att skapa och stärka relationer med möjliga donatorer och bidra till ökade möjligheter för universitetet att bedriva forskning. I Strategi 2022 finns en tydlig målsättning med att öka andelen forskning till en tredjedel och det är viktigt att matcha de ökade forskningsanslagen med externa medel. Universitetets forskare har varit framgångsrika i att söka konkurrensutsatta forskningsmedel från  forskningsfinansiärer som  Vetenskapsrådet,  Formas  och  Forte  och  detta  är  ett  arbete  vi  kommer  att fortsätta  med. Även donationer och annan extern finansiering spelar en viktig roll för att universitetet ska kunna genomföra de viktiga satsningar som ligger framför oss.

Fundraising innebär inte bara donationer utan också att vi  stärker vårt varumärke, det vill säga kännedomen om vår verksamhet, och våra relationer till omgivningen.

– Samtidigt som det pågår ett stort internt arbete, jobbar vi parallellt med att träffa och identifiera potentiella givare.  I påskas fick vi vår första donation från en privatperson med rötter i Malmö. Donationen lystes ut som resestipendier till doktorander, säger Maria Vidakovic. 

För att främja internationella samarbeten som leder till gemensamma forskningsprojekt planerar universitetet att gradvis fördjupa samarbetet med ett antal strategiskt valda partneruniversitet. 

– Särskilt viktigt för Malmö universitet är att ge doktorander och postdoktorer möjlighet att tillbringa perioder vid utländska universitet och forskningsinstitutioner för att skapa internationella relationer och forskarnätverk.

I samband med tjugoårsjubiléet och invigningen mottogs även en donation av Crafoordska stiftelsen.

Fundraisingsatsningarna är utpekade

För två år sedan genomfördes en förstudie som visade att universitetet har goda förutsättningar att jobba med fundraising. Det finns många i vår omgivning som vill stötta verksamheten. Förstudien tog också upp att universitetet behöver peka ut viktiga strategiska fundraisingområden. Förra sommaren påbörjades också en kartläggning om vilka områden som lärosätet är starkt på och som passar för att gå vidare i fundraisingarbetet. Tillsammans med forskare identifierades viktiga samhällsutmaningar som bygger vidare på nuvarande styrkeområden och kan fördjupas och utvecklas, samt göra universitetet till en ännu starkare internationell aktör. Utifrån fokusområdena bad rektor att få in case för att sätta igång arbetet med fundraising.

Rektor har bestämt följande strategiska fundraisingsatsningar:

  • Citizen Health
  • Citizen Safety
  • Citizen Learning
  • Max IV/ESS
  • Social Innovation och entreprenörskap
  • AI, digitalisering och sensorer
  • Migration, integration och välfärd

Varje satsning kommer att rymma flera case att arbeta med och nu behöver casebanken utvecklas. Maria Vidakovic har ägnat sina första månader åt att lära känna organisationen och träffa många medarbetare och personer utanför universitet. 

–  Arbetet med fundraising innebär mycket tålamod och tid att bygga förtroendegivande relationer. Vi gör detta arbetet tillsammans. Jag har många fler på listan att träffa, såväl internt som externt, och ser fram emot många intressanta möten. Internt kan vi hjälpas åt genom att öppna dörrar för varandra. Tveka inte att höra av dig till mig.

Med start i september kommer Ellen Albertsdottir, forskningskommunikatör, att arbeta tillsammans med Maria Vidakovic med att föra ut och tillgängliggöra universitetets forskning.

Text: Johanna Svensson