Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Campusplanen: Det lutar åt förädling och förstärkning

2018-10-18

UNIVERSITETSMILJÖ. Nu går arbetet med campusplanen in i en sista fas. Efter en lång period med workshoppar, möten och annan insamling av underlag är det dags att formulera den plan som ska vara grund för universitetets långsiktiga lokalstrategi. Förra veckan hölls en avslutande workshop där en klar majoritet var överens om en ungefärlig riktning för framtiden.

Arbetet med att skapa en campusplan för Malmö universitet går nu in i sista fasen, efter att en avslutande workshop hölls förra veckan. Den sjätte workshoppen i processen riktade sig till ledning, medarbetare och studenter på universitetet, Malmö stad, Akademiska Hus och övriga intressenter och samarbetspartners.

Tre tillspetsade scenarier

Tre tillspetsade scenarier för Malmö universitets utbredning i stadenAlla som deltagit i tidigare workshoppar var inbjudna för att arbeta vidare med tre tillspetsade inriktningar för universitets utbredning i staden i framtiden. Elvira Grandin och Pia Månsson från arkitektbyrån Fojab presenterade scenarierna ”Samla”, ”Utveckla” respektive ”Sprida”, och de medverkande diskuterade för- och nackdelar, och vad som bäst skulle svara mot de behov och önskemål som har kommit fram hittills i arbetet, bland annat stärkt universitetsidentitet, stärkt kommunikation mellan campusområdena och minskade (trafik-)barriärer inom områdena.

Strategi för utveckling

Syftet med campusplanen är att lägga en plan för hur den fysiska miljön i än högre grad kan bidra till Malmö universitets attraktivitet hos studenter, medarbetare och malmöbor.

Det är också att ta fram en strategi för utvecklingsberedskap vad avser lokaler på lång sikt, för de närmaste tjugo åren. Underlaget är ett antal workshoppar och kompletterande möten med ledningsgrupper, Strategi 2022, och en enkät bland medarbetare och studenter.

En klar majoritet av de närvarande tyckte att scenariet Utveckla, det vill säga att förädla och förstärka de båda nuvarande campusområdena, Universitetsholmen och det södra campusområdet (Sjukhusområdet), var det mest intressanta eller möjliga alternativet, samtidigt som det bör prövas om universitetet kan växa i ytterligare ett område. 

Inneboende målkonflikter

Det finns flera inbyggda konflikter i universitetets mål och behov, det handlar om att vara en del av centrala Malmö och samtidigt ha rimliga lokalkostnader, att ha en tydlig identitet i staden och gott samarbete inåt i organisationen, men samtidigt behålla och förstärka fokus på samverkan med omgivande samhälle.

Anders Svensson från Caselab, processledare för workshopparna, konstaterade att det krävs ett mycket gott samarbete med Malmö stad för att universitetet ska kunna växa och utvecklas på ett bra sätt i staden och att utvecklingen inte riktigt går enligt de önskemål som har kommit fram så här långt. I dagsläget har universitetet markreservation för tomten där kårhuset finns, men inte för några andra platser. 

Peter Hagdahl, curator vid Statens konstråd medverkade på workshoppen och berättade att de vill komma in tidigt i planeringsprocesser så att konsten kan få en större och mer integrerad roll i ny- och ombyggnationer. Ett av de goda exempel på samverkan stadsplanering/arkitektur/offentlig konst han tog upp var universitetets hedersdoktor Tania Ruiz Gutiérrezs filmiska verk i Malmö Centralstation.

Text: Johanna Svensson