Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Förslag till ny organisation vid Odontologiska fakulteten

2018-10-04

OMORGANISATION. Den första av en serie ganska täta informationsträffar på Odontologiska fakulteten hölls den 1 oktober. Syftet var att ge personalen en lägesuppdatering och berätta om vilka delar implementeringen av fakultetens omorganisation kommer bestå av.

Personalen gavs utrymme att ställa frågor och prodekan Per Alstergren gick genom vad som händer i planeringen. Utredningen kommer resultera i ett förslag till ny organisation, men med ändrade ekonomiska förutsättningar gällande innebär det ett omarbetat förslag. De nya förutsättningarna gör också att den 1 januari som i rektorsbeslutet anges som initialt startdatum för arbetets början har reviderats. Förhoppningar är att under första halvan av 2019 kan arbetet påbörjas.

Ett förslag har presenterats som betyder att ombilda Odontologiska fakultetens 13 avdelningar till 4 verksamhetssektioner. Anledningen bakom den föreslagna ombildningen är målet av en effektivisering och omstrukturering av verksamheten för att vända en sedan 2011 nedåtgående ekonomisk trend. Förslag till principer för den nya organisationen har arbetats fram i samråd med rektor och fakultetens ledningsgrupp.

Under våren 2018 har det pågått ett arbete med att omfördela grundutbildningsanslaget. Samtidigt har de höga lokalkostnaderna gett upphov till en eventuell verksamhetsanpassning av fakultetens faciliteter. Parallellt förbereds också en ny 3-årig tandhygienistutbildning vilket höjer kraven på planeringen av lokaler ytterligare.

En stor del i ombildningen utgörs av Universitetstandvårdskliniken. En avgörande faktor vid sektionsindelningen som bidragit till beslutsprocessen har varit antal medarbetare. Dekan Gunilla Klingberg tog fram ett antal förslag till sektionssammansättning och en organisation av UTK som i sin tur presenterades för rektor i maj 2018.

– I förlängningen ska det leda till bättre arbetsmiljö och att vi når våra verksamhetsmål, säger Gunilla Klingberg, dekan vid Odontologiska fakulteten. Metoden är noga vald och det finns en plan för att göra en uppföljning av resultatet. Vi kan även använda oss av erfarenheter av tidigare omorganisationer, både det som varit bra och dåligt. Andras erfarenheter av vald metod av omorganisation kan också användas.

Sektionscheferna och UTK-chefen ingår i ledningsgruppen direkt underställd dekan.

Text: Johan Portland