Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Förslag till ny arbetsordning på remiss

2018-03-28

ARBETSORDNING. Inrätta en övergripande beredning, utöka fakultetsstyrelsernas mandat och skapa organ för utbildning och forskning på institutionsnivå.
Det är några inslag i det förslag till ny arbetsordning som skickats på remiss till fakultetsstyrelserna, biblioteket och gemensamt verksamhetsstöd samt kårerna.

Förslaget till den nya arbetsordningen har arbetats fram under de senaste månaderna av en arbetsgrupp under ledning av rektors Kerstin Tham. I gruppen har det, utöver rektor, även funnits representanter för fakulteterna (utsedda av respektive fakultetsstyrelse), dekanerna och kårerna samt gemensamt verksamhetsstöd.      
– Trots att arbetet har gått relativt snabbt och varit väldigt intensivt tycker jag vi har fått fram ett väl genomarbetat förslag som kommer att leda till stärkt kollegialitet, mer transparanta beredningar och ett tydligare linjeansvar, säger Kerstin Tham, rektor vid universitet.

Utgångspunkt vid framtagandet av förslaget till ny arbetsordning har varit Strategi 2022 och utredning ”Stärkt kollegialitet – för en bättre balans mellan linje och kollegium vid Malmö högskola” som Patrik Hall, professor i statsvetenskap, för några år sedan sammanställde med en intern projektgrupp. Flera av idéerna i den så kallade Patrik Hall-utredningen återfinns också, i sin helhet eller delvis, i förslaget som är ute på remiss.

Här presenteras några förslag på förändringar i den nya arbetsordningen:

  • Fakultetsstyrelserna får utökat mandat när det gäller kvalitet, ekonomi samt utseende av ledamöter och organisation.
  • Dekanerna blir ordförande i de nya fakultetsstyrelserna.
  • Det regleras att samtliga fakulteter ska ha anställningsnämnd, forskning och forskarutbildningsnämnd samt utbildningsnämnd. Odontologiska fakulteten ska även ha en tandvårdsnämnd.
  • Nuvarande utbildningsberedning, forskningsberedning och samverkansberedning upphör och ersätts av en universitetsberedning för utbildning och forskning. Medan samverkansfrågorna och internationaliseringsfrågorna ska behandlas i det nya rådet för samverkan och nyttiggörande respektive rådet för globalt engagemang och internationalisering.
  • Institutionerna förslås inrätta institutionsråd och specifika organ för utbildning och forskning på institutionsnivå.

Fakultetsstyrelserna och övriga delar av universitetet har nu två månader på sig att diskutera förslaget och komma in med sina respektive remissvar. Under samma period ska även underlaget diskuteras i universitetsstyrelsen.
Planen är sedan att den nya arbetsordningen ska beslutas av universitetsstyrelsen i september och därefter träda i kraft efter årsskiftet. Under hösten är det samtidigt tänkt att det ska tas fram delegationsordningar på övergripande nivå och på fakulteterna. Dessutom ska det genomföras val till fakultetsstyrelser och de nya nämnderna ska utses.
– Vi är medvetna om att schemat är snävt. Men med en ny arbetsordning på plats kommer vi en bit närmare ett av våra mål i Strategi 2022 – att principerna för kollegialitet ska prägla vår universitetskultur, säger Kerstin Tham.

Text: PM Eriksson