Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Förslag till ny anställningsordning är ute på remiss

2018-10-24

REMISS. Nya anställningar som konstnärlig professor eller lektor samt tydligare betoning på internationalisering och samverkan.
Det är några förändringar jämfört med tidigare i det förslag till ny anställningsordning som nu är ute på remiss hos olika delar i organisationen.

Rebecka Lettevall– Tanken är att den föreslagna anställningsordningen ska skapa goda förutsättningar för att vi ska bli ännu bättre på att rekrytera och behålla intressanta universitetslärare och utveckla vår forskningskompetens, säger Rebecka Lettevall, dekan vid Fakulteten för kultur och samhälle.
Hon fick i början av året i uppdrag av rektor Kerstin Tham att tillsammans med en arbetsgrupp ta fram ett förslag till en ny anställningsordning för Malmö universitet.
Bakgrund till beslutet var lärosätets nyvunna universitetsstatus och utgångspunkt för arbetet har varit visionsdokumentet, Strategi 2022, som innehåller fem utvecklingsområden – där bland annat kollegialt inflytande, internationalisering och jämställdhetsintegrering lyfts fram som viktiga och avgörande värden.   
– Om vi ska kunna leva upp till vårt övergripande mål, det vill säga: utbildning och forskning av hög kvalitet, behöver vi medarbetare med olika kompetenser, erfarenheter och perspektiv.

Efter flera månaders diskussioner och skrivarbete har nu arbetsgruppen färdigställt sitt förslag och skickat ut detta på remiss till fakultetsstyrelserna (som även ska stämma av med sina respektive anställningsnämnder), biblioteket, studentkårerna och doktorandkåren samt universitetsdirektören och de universitetsgemensamma beredningarna. Därutöver ges även de fackliga organisationerna möjlighet att lämna synpunkter.
– Arbetet med att ta fram förslaget har varit väldigt givande och utvecklande. Kollegorna i arbetsgruppen besitter mycket kunskap, kompetens och erfarenhet inom området. Samtliga har också tagit sin an uppgiften med både stort allvar och entusiasm.  
– Nu ska det bli intressant att få ta del av synpunkter på förslaget från remissinstanserna och andra kollegor inom universitetet. Det är viktigt med förankring och delaktighet inom organisationen inför kommande beslut i ärendet, säger Rebecka Lettevall.

I arbetsgruppens förslag finns det ett antal förändringar jämfört med tidigare anställningsordning.
Några av dessa (här kortfattat återgivna) är:

  • genomgående betonas internationalisering och samverkan i dokumentet,
  • både pedagogiska och vetenskapliga meriter lyfts fram tydligare,
  • befordran som möjlighet utifrån verksamhetens behov,
  • anställning som konstnärlig professor och lektor tillkommer,
  • biträdande professor och senior universitetsadjunkt försvinner,
  • och huvudhandledning av doktorand fram till doktorsexamen blir ett krav för att bli professor.   

Remissvaren ska vara inlämnade till registrator senast 19 november. Arbetsgruppen tar därefter mot synpunkterna och vid behov bearbetar förslaget. Det är sedan rektor som slutligen lägger fram ett förslag till universitetsstyrelsen. Styrelsen beräknas, enligt reviderad tidsplan, fatta beslutet under våren.

Text: PM Eriksson