Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskarutbildning i pedagogik håller hög kvalitet

2018-06-21

FORSKNING: Licentiat- och doktorsexamen i pedagogik vid Malmö universitet får omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Alltså klart godkänd för den andra utvärderade forskarutbildningen vid nybildade Malmö universitet. 

Anders Linde Laursen_05- Det är glädjande att även forskarutbildningen i pedagogik nu bedöms ha den höga kvalitet som krävs, säger dekan Anders Linde-Laursen, Fakulteten för lärande och samhälle. Det känns väldigt bra att de första utvärderade forskarutbildningarna i pedagogik och tidigare i vår historia och historiedidaktik har den bredd, djup och intellektuella resurser som krävs. Det är viktigt för framförallt Malmö universitet men också för oss som fakultet, där båda dessa forskarutbildningar huserar.

Totalt utvärderade UKÄ 20 forskarutbildningar i pedagogik vid 12 lärosäten i Sverige. 16 fick omdömet hög kvalitet medan fyra visade bristande kvalitet.

Bredd och djup

Läser man UKÄ:s utlåtande gällande forskarutbildning i pedagogik vid Malmö universitet framhålls att ”ämnets bredd och djup är välmotiverad och adekvat.” UKÄ påpekar att det visserligen finns en utmaning i att pedagogikämnet inte har en egen institutionell hemvist. Men att åtgärder vidtagits för större samverkan mellan de sex institutionerna. Forskningsplattformen RePESE  uppmärksammas för att den samlar doktorander och seniora forskare.

Man kan också läsa att lärosätet nyligen genomfört stora förändringar och att ” sammantaget framstår förändringarna och det nya innehållet och de nya arbetsformerna som välgrundade och välmotiverade”…. ”underlaget indikerar att forskarutbildningen säkerställer doktorandernas utveckling och progression i relation till examensmålen.”

Utvecklingsområden

UKÄ pekar dock även ut flera utvecklingsområden. De handlar bland annat om: ”att säkerställa doktorandernas kunskaper rörande forskningsetiska frågor i vid mening,”  ”att i större utsträckning involvera licentiandstuderande i forskningsmiljön,” ”att följa upp och säkerställa likvärdigheten mellan doktorstuderande och licentiatstuderande.”

UKÄ menar även att forskarutbildningen i pedagogik i första hand förbereder för en yrkeskarriär inom akademin, men att den tydliga strävan mot praktiknära forskning ger möjligheter att samverka med det omgivande samhället. Även här ser UKÄ utvecklingsmöjligheter för att bredda doktorandernas karriärval i relation till tidigare erfarenheter.

Text: Helena Smitt