Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskare ska titta på hur allmännyttan kan bidra till jämlika levnadsvillkor

2018-04-05

FORSKNING. Att öka kunskapen om allmännyttans möjligheter att bidra till jämlika levnadsvillkor och jämlik tillväxt i Malmö och Göteborg. Det är målet för det forskningsprogram som nu startas som ett samarbete mellan Malmö universitet, MKB Fastighets AB och Förvaltnings AB Framtiden.
Det femåriga projektet beräknas kosta minst nio miljoner kronor och finansieras av de båda kommunala bolagen.

Det nya forskningsprogrammet, ”Nyttan med allmännyttan – i praktiken”, är tänkt att ta sin utgångspunkt i de resultat som framkom i ett tidigare nationellt forskningsprojekt ”Nyttan med allmännyttan” – som genomfördes för några år sedan under ledning av Tapio Salonen, professor i socialt arbete, vid dåvarande Malmö högskola.
– Då konstaterades det att allmännyttan har ett relativt stort handlingsutrymme i gränslandet mellan sitt samhällsansvar och de affärsmässiga principer som de aktuella bolagen har att följa, men att det ser väldigt olika ut i olika kommuner.
– Nu är tanken att vi ska titta på djupet och under lite längre tid hur det ser ut i praktiken i två stora städer och hur två av dessa bolag agerar för att klara en hållbar bostadsförsörjning och samtidigt följa de marknadsmässiga spelreglerna, säger Martin Grander, doktorand vid Malmö universitet och föreståndare för det nya forskningsprogrammet.   

Totalt väntas ett tiotal forskare – varav två till fyra doktorander – från olika vetenskapliga discipliner att vara involverade i det femåriga programmet. Dessa ska genomföra en rad olika delstudier som är tänkta att belysa allt från nationella och lokala ramförutsättningar, former för boendeinflytande till nybyggnationens betydelse för segregationen i städerna.
I programmet är det också tänkt att praktiker (exempelvis medarbetare i de båda bolagen och andra intressenter) ska vara aktiva i kunskapsproduktionen – genom att delta i till exempel forskningscirklar och dialogpaneler.  
– Några beslut är ännu inte fattade när det gäller de olika delstudierna. Men det jag ser framför mig är såväl longitudinella studier som mer korta insatser där vi arbetar brett metodologiskt och utifrån olika ämnesinriktningar, säger Martin Grander.
Programmet finansieras av de båda kommunala bostadsbolagen i Göteborg och Malmö – Förvaltnings AB Framtiden och MKB Fastighets AB. De kommer att satsa sammanlagt nio miljoner kronor under kommande femårsperiod.
– Vi räknar därutöver med att få in ytterligare medel från externa forskningsfinansiärer, hittills vi bland annat lämnat in en ansökan till forskningsrådet FORMAS, säger Tapio Salonen, som är ordförande i forskningsprogrammets styrgrupp.

Programmets olika forskningsresultat ska under resans gång presenteras i samband med konferenser, seminarier och på olika workshoppar. Dessutom ska det sammanställas en antologi, flera vetenskapliga artiklar samt en rad populärvetenskapliga sammanfattningar.  
– Ett otroligt spännande och roligt uppdrag. Bostadsfrågorna är väldigt viktiga såväl för den enskilda individen som utifrån ett vidare samhällsperspektiv, avslutar Martin Grander. 

Text: PM Eriksson