Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Förbereder utvärdering av forskningen

2018-11-07

FORSKNINGSKVALITET. Förberedelserna fortsätter inför kvalitetsutvärderingen av forskningen vid Malmö universitet.
Nu har rektor fastställt projektets direktiv.
Under nästa år kommer självvärderingar utgöra underlag till ett platsbesök av internationella bedömare som ska rekommendera hur forskningen vid Malmö universitet kan kvalitetsutvecklas på bästa sätt.

Rektor Kerstin Tham fick tidigare i år i uppdrag av universitetsstyrelsen att genomföra en kvalitetsutvärdering av forskningen vid Malmö universitet. Det bakomliggande syftet är att resultatet av insatsen ska bidra till att lärosätet på sikt kan nå övergripande mål i ”Strategi 2022” som ”internationellt framstående forskning” samt ”sammanhållna, starka och gränsöverskridande internationella akademiska miljöer där utbildning, forskning och samverkan är integrerade”.

Enligt det beslutade direktivet ska utvärderingen genomföras som ett projekt som tagit namnet ERA 19 (External Research Assessment). Projektet är, enligt tidsplanen, tänkt att starta i mitten av denna månad och fortlöpa till sista februari 2020 – då de anlitade externa internationella bedömarna ska presentera sin slutrapport.
Projektets styrgrupp består av prorektor, två dekaner från olika vetenskapsområden (Gunilla Klingberg och Rebecka Lettevall), universitetsdirektör, bibliotekschef) samt ordförande Mikael Alexandersson, före detta rektor vid Högskolan i Halmstad. Denna gruppering ska nu besluta om projektgruppens sammansättning utifrån kompetens och erfarenhet och efter samråd med berörda medarbetares chefer. På agendan står också att besluta om projektplanen samt för fakulteterna att utse sina ERA-koordinatorer.

Projektgruppen ska därefter inleda det omfattande arbetet med att vaska fram externa internationella bedömare som ska utvärdera forskningens kvalitet vid de sammanlagt 16 forskningsmiljöer som nyligen pekats ut av fakulteterna; institutionerna med undantag av Odontologiska fakulteten som valde att se sig som en forskningsmiljö. Till projektet kommer även fyra referensgrupper kopplas: universitetets ledningsgrupp, forskningsberedningen samt professorskollegiet och representanter från de fackliga organisationerna.

Tanken är också att kvalitetsutvärderingen) ska ingå som en komponent i Malmö universitets kommande ramverk för kvalitetsarbete inom forskning, som rektorsrådet för forskarutbildning och forskning Bo Petersson ansvarar för. Ett förslag på ramverk ska presenteras tidigt nästa sommar. Budgeten för ERA19 är fem miljoner kronor. Pengarna ska tas från det forskningsanslag som är avsatt för gemensamma åtaganden.
– Kvalitetsutvärderingen innebär ett stort arbete som kommer att kräva resurser, såväl ekonomiskt som arbetstid. Men såväl processen som resultatet kommer att vara viktiga byggstenar i vår fortsatta utveckling av forskningskvaliteten vid vårt nya universitet, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Text: Per M Eriksson