Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Strategiska medel ska utveckla tolv nydisputerade lärares forskarkarriärer

2018-01-31

FORSKNING. Han disputerade i fjol med en avhandling om skolans historieämne. Nu får Fredrik Alvén och elva lärarkollegor interna medel för att utveckla sina forskarkarriärer under innevarande år.
– Jag är jätteglad över beskedet.
– Detta kommer att ge min forskning en rejäl skjuts framåt, säger han.

fredrik_alven_litenFredrik Alvén fick beskedet om rektor Kerstin Thams beslut sent måndagseftermiddagen. Nu måste han därför snabbt stuva om i sin årsplanering – som bland annat innehåller undervisning på Fakulteten för lärande och samhälle och ett uppdrag som projektledare för ”Nationella provet i historia”.
– Exakt hur detta ska gå till har jag ännu inte hunnit prata om med min prefekt. Men det är naturligtvis ett positivt problem som går att lösa.
Med hjälp av de aktuella forskningspengarna ska Fredrik Alvén bland annat titta närmare på kopplingen mellan vårt historiemedvetande och olika moraliska och psykologiska teorier.
– Det finns teoretiska texter om moral och historiemedvetande men inte empiriska undersökningar.
– Jag ska försöka se hur historiemedvetande och moral förhåller sig till varandra genom att studera hur elever i årskurs 9 samtalar om moraliska dilemman som sträcker sig från dåtid, genom samtiden och in i framtiden, säger Fredrik Alvén. 

Fredrik Alvén och de elva lärarkollegorna får en halv miljon kronor vardera för att under året kunna utveckla sin forskning. Pengarna tas från rektors strategiska medel för forskning och ska täcka såväl direkta som indirekta kostnader i deras respektive forskningsprojekt. Medlen betalas ut redan i nästa månad.
Totalt lämnades 27 ansökningar in i december med anledningen av den interna utlysningen i oktober förra året av utvecklingsmedel för nydisputerade lärare. Ansökningarna granskades därefter av en bedömningskommitté och några särskilt tillsatta bedömare utifrån en rad kriterier såsom kvalitet på åberopade vetenskapliga arbeten, planens vetenskapliga kvalitet och genomförbarhet samt sökandes kompetens i förhållande till uppgift.
Med följd att en enig bedömarkommitté efter årsskiftet kunde lämna över ett förslag med en tätgrupp på tio sökande och sex reserver till rektor – varav tolv ansökningar nu har beviljats medel. Att det till slut blev fler lärare som får utvecklingsmedel än planerat (taket var satt vid: tio) beror på ”det stora antalet starka ansökningar”.   
Ingen av de sökande går dock helt lottlös ur denna process – då det under året ska ordnas olika arrangemang som ”riktas till gruppen av sökande till dessa utvecklingsmedel”.

Fotnot:
Fredrik Alvéns avhandling har titeln: Tänka rätt och tycka lämpligt: historieämnet i skärningspunkten mellan att fostra kulturbärare och förbereda kulturbyggare. Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, 483, ISBN 978-91-7104-772-4, 978-91-7104-773-1, ISSN 1652-2761.

Text: PM Eriksson