Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lär känna kandidaterna

Vilka är dina specialintressen och vad brinner du för?
Vilka frågor vill du jobba med i styrelsearbetet?
Vilka är dina specialintressen och vad brinner du för?

Lena Andersson

Vilka är dina specialintressen och vad brinner du för?

Mina specialintressen rör internationalisering, globalisering och lärarutbildning. Jag har mer än 20 års erfarenhet av undervisning i det svenska skolsystemet och 13 års erfarenhet av undervisning vid Fakulteten för lärande och samhälle (LS).

Mellan 2009 och 2016 arbetade jag 50 %  för SIDA:s International Training Programme Child Rights, Classroom och School Management som mentor för Namibia, Kambodja, Sierra Leone och Mozambique samt som föreläsare i programmet. Jag är specialiserad på undervisning och lärandeprocesser utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Mitt arbetsområde spänner över medborgarkunskap, utbildning för alla, barns rättigheter, jämställdhet och yttrandefrihet. Jag har internationella kontakter i 16 utvecklingsländer på nationell, regional och lokal nivå. Dessa kontakter har bidragit till att LS har Linnaeus Palme Partnerskap med Makerere University i Uganda  samt ett flertal vfu-platser och MFS-praktik utomlands för LS:s lärarstudenter.
Jag har under de senaste sex åren genomfört internationella seminarier i 17 utvecklingsländer och besökt Namibia, Moçambique och Kambodja varje år. 

Sedan 2016 arbetar jag heltid på NMS, i huvudsak med matematikundervisning, verksamhetsförlagd utbildning, RUC-uppdrag och utbildningsvetenskapliga kurser. Jag är institutionens internationella representant på LS.

Vilka frågor vill du jobba med i styrelsearbetet?

Jag vill förankra, utveckla och lyfta utbildningsfrågor i en global lärarutbildningskontext och i linje med mål nr 4: Quality Education (SDG4): “By 2030, substantially increase the supply of qualified teachers, including through international cooperation for teacher training in developing countries”, samt integrera den forsknings- och undervisningskultur som Malmö universitet står för, där kunskap värderas för sitt bidrag till globaliseringen och där dess övergripande målbild för 2020 understryker att forskning, utbildning och innovation är gränsöverskridande och har stor internationell påverkan i internationella samarbetsprojekt. 

Vad vill du och kan du bidra med till styrelsens arbete när vi nu har blivit universitet?

Jag har ett starkt engagemang och en god organisatorisk och analytisk förmåga att driva och genomföra mål som gagnar utbildningskvaliteten. Jag vill bredda vägen för Malmö universitet mot ett hållbart universitet och är intresserad av samhällsnära forskning och internationella samarbeten, både internationalisering på hemmaplan och utomlands. Jag vill också driva projekt där masterkurser och internationella kurser ges online från MAU.  Är tydlig, pålitlig, drivande och lyhörd.  Min skrivförmåga är pragmatiskt inriktad, dvs mina rapporter och analyser belyser alltid mål i förhållande till resultat och progression.

Lena Andersson

Ewa Carin Ekberg

Vilka är dina specialintressen och vad brinner du för?

Mitt specialintresse är att öka medvetenhet och behandlingsmöjligheter för funktionsstörningar och smärta i ansikte och käkar samt huvudvärk hos barn, ungdomar och unga vuxna. Att under unga år leva med smärta ökar risken för smärta i det vuxna livet med konsekvenser för såväl individen som samhället. Sverige anses som ett land bland några andra länder ha en kultur som präglas av att vara egoistisk. Detta kan tolkas som positivt att man har stora möjligheter till utveckling, men att vara ung och ha oändliga valmöjligheter för framtiden kan skapa stress, oro och ångest över att man inte når upp till sina eller andras mål. Andra faktorer som att komma från en studiesvag miljö med begränsad support, att ständigt vara uppkopplad på sociala medier är andra faktorer som kan leda till både sömnproblem och olika smärttillstånd. Merparten av min forskning idag fokuserar på detta område där jag hoppas att resultaten även kan leda till ett folkhälsoarbete där vi kan ge barn och ungdomar en bättre start på vuxenlivet där de ska bli framtidens arbetstagare och arbetsgivare.

Vilka frågor vill du jobba med i styrelsearbetet?

För mig känns det angeläget som lärarrepresentant i styrelsen att utbildningarna vid Mah håller hög kvalitet, inte enbart enligt UKÄ´s utvärderingar utan ur ett internationellt perspektiv. Dessutom bör utbildningarna ha något extra så att vi i Malmö är attraktiva i ungas ögon när de söker utbildning. Därför är det viktigt att samtliga utbildningar är ständigt föränderliga så att de kan möta vad samhället efterfrågar idag och i morgon. För att utbildningarna ska kunna vara bärkraftiga bör deras utveckling även ske i samarbete med näringsliv, kommun och region. För att berika lärandemiljöerna och öka intäkterna, känns det viktigt att ett modernt lärosäte även vänder sig utanför Europa. I syfte att hålla en hög internationell standard är det viktigt att beforska utbildningarna så att vi ligger i frontlinjen vad gäller pedagogiken inom olika områden.

Vad vill du och kan du bidra med till styrelsens arbete när Malmö högskola nu blir universitet?

Min vilja är att Malmö, som Sveriges nyaste Universitet, blir en maktfaktor i samhället genom att vi erbjuder högkvalitativa utbildningar och bedriver forskning som ger avtryck hos individer samt nationellt och internationellt. Genom digert arbete i denna riktning kommer Malmö Universitet att bli en attraktiv arbetsplats samt ett lärosäte för utbildning på alltifrån grundnivå till forskarnivå, till specialistutbildning och internationell masternivå.

Mitt bidrag till styrelsearbetet är att jag har en gedigen och lång erfarenhet av såväl utbildning, forskning, och samarbete med näringsliv för att utveckla och vetenskapligt testa nya produkter. Detta tillsammans med att jag under 30 års tid har aktivt deltagit i Odontologiska fakultetens ständiga utvecklingsarbete avseende utbildning, forskning och tandvård är erfarenheter med betydelse för styrelsearbetet. Tack vare, eller kanske trots detta har jag en drivkraft att vilja förstå skeenden, vara klarsynt, försöka att tänka utanför boxen samt se positivt på utvecklingsarbete. Jag kan dessutom bidra med ett naturvetenskapligt perspektiv samt ett konstruktivt förhållningssätt på arbetet till att Malmö högskola blir Universitet.

Ewa Carin Ekberg

Helena Holmström Olsson

Vilka är dina specialintressen och vad brinner du för?

Jag brinner för teknik och alla de nya förutsättningar och möjligheter som teknik skapar för människor, organisationer och företag. Jag fascineras av hur snabbt förändringar sker och hur tekniken skapar nya beteendemönster, nya företeelser och nya innovationer. I min forskning arbetar jag tillsammans med fyra andra universitet och elva mjukvaruutvecklande företag inom ramen för Software Center med syfte att förstärka företagens innovationskraft i en digital värld. Vi har en rad fantastiska företag i Skåneregionen, i Sverige och i Europa men de står inför en mängd utmaningar vad gäller tjänsteutveckling och nya affärsmodeller när företag såsom exempelvis Google och Amazon utmanar dem - och när helt nya företag såsom Tesla dyker upp och skakar om en hel marknad och industridomän på bara ett par år. De som tidigare var produktutvecklande företag med hårdvara i fokus är i en övergång till att också bli tjänsteleverantörer där den största delen av innovation sker med hjälp av mjukvara. I detta skifte finns en mängd mycket intressanta fenomen att studera, och jag fokuserar på affärsmodeller, kundrelationer, datainsamling samt nya sätt att organisera sig i en värld där traditionella organisationsformer snabbt utmanas av det vi talar om som ‘empowered organizations’, d v s organisationer där individer och grupper tar större eget ansvar och där man inte tillämpar hierarkiska strukturer.  Jag är privilegierad som kan arbeta med elva så starka aktörer som de företag som finns i Software Center och jag drivs av ett stort intresse för industrinära forskning och samarbetsmodeller som bygger på ett ömsesidigt utbyte mellan industri och akademi. 

Vilka frågor vill du jobba med i styrelsearbetet?

Malmö universitet står inför en rad möjligheter och som nyblivet universitet behöver vi fortsätta att förstärka vår profil på undervisnings- såväl som på forskningssidan. Jag vill bidra till detta med min egen forskning och undervisning, och jag vill - som styrelseledamot - arbeta för att skapa förutsättningar för andra att bidra till detta på bästa möjliga sätt. Malmö universitet har oändligt många styrkor och vi behöver ta tillvara på dessa för att samla kraft och bli ett universitet med nationell och internationell tyngd. Jag vill arbeta för samverkan, för tillämpad forskning och för att hitta flexibla undervisningsmodeller som inbjuder till ett livslångt lärande för såväl unga som äldre studenter.

Vad vill du och kan du bidra med till styrelsens arbete när vi nu har blivit universitet?

Jag har erfarenhet från tidigare styrelsearbete på Göteborgs universitet där jag satt som lärarrepresentant under flera år under ledning av Pam Fredman och Carl Bennett. Jag har också erfarenhet från ett antal andra svenska lärosäten där jag arbetat, samt även utländska universitet och jag tror att det bidrar till ett vidgat perspektiv samt ett starkt nätverk. Jag har också varit med i arbetet med att utveckla utbildningsprogram både på Malmö universitet och på andra svenska lärosäten och brinner för att skapa en miljö där industri och akademi möts vilket också ger våra studenter möjlighet att tillämpa sina kunskaper i praktiken. Med min erfarenhet och kompetens vill jag bidra till att Malmö universitet ytterligare förstärker sin samverkan med näringsliv och myndigheter samt att vi utbildar studenter som är eftertraktade inte bara på dagens arbetsmarknad utan också i framtiden.

Det finns också en text att läsa om mig på nedanstående länk som publicerades för inte så länge sedan på MAU:s hemsida: Mjukvaruforskning som skapar innovationer

Helena Holmström Olsson