Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dags för Malmö universitets första medarbetarundersökning

2018-04-25

This text in English

ARBETSMILJÖ. Nästa vecka kommer universitetets första gemensamma medarbetarundersökning.

Den 3 maj får Malmö universitets medarbetare ett mejl från Springlife med en personlig länk till vår första gemensamma medarbetarundersökning. Den går att svara på till och med den 24 maj. Medarbetarundersökningen görs för att ta reda på mer om hur universitetets medarbetare mår och vad vi tycker om vår arbetsplats. Den beräknas ta 15-20 minuter att fylla i.

Att svara på medarbetarundersökningen är ett sätt att faktiskt påverka arbetsmiljön. För att kunna utveckla en arbetsmiljö med goda arbetsvillkor för alla medarbetare behöver vi veta mer om var vi står idag. Framöver ska medarbetarundersökningar göras regelbundet.

Om enkäten

Du svarar helt anonymt. Den 3 maj får du en webbaserad enkät via e-post som innehåller en unik länk som bara kan användas en gång. Svaren på frågorna i enkäten sammanställs bara på gruppnivå och är man inte tillräckligt många svarande i en grupp sammanställs heller inga svar. Resultaten ska användas som underlag för prioritering i kommande förbättringsarbete.

Viktigt att så många som möjligt svarar 

Malmö universitets HR-chef Charlotta Ankarlilja har genomfört flera medarbetarundersökningar på tidigare arbetsplatser:

– En medarbetarundersökning hjälper till att lyfta upp frågor och diskussioner om arbetsmiljö på bordet som kanske inte blir av annars. Det är ett sätt att inte bara arbeta med de mest akuta arbetsmiljöfrågorna utan också se var vi behöver arbeta mer brett och förebyggande. Vi hoppas att alla tar sig tid att svara på medarbetarundersökningen, ju högre svarsfrekvens desto mer användbara blir resultaten.

De prioriterade undersökningsområdena är

  • ledarskap på alla nivåer
  • medarbetarskap och samspelet ledarskap och medarbetarskap
  • upplevd stress/ohälsosam arbetsbelastning
  • jämställdhet och lika villkor och kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier.

Återkoppling av resultatet

Under terminens sista veckor kommer alla chefer att få ta del av resultatet, och lära sig hur man tolkar och tar fram analyser. Under hösten ska cheferna föra vidare resultaten till sina medarbetare. Cheferna har också i uppdrag att utifrån resultaten arbeta vidare med att prioritera i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Medarbetarundersökningen genomförs av HR-avdelningen på uppdrag av rektor och resultatet ska vara ett underlag och en utgångspunkt i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Text: Johanna Svensson