Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bygglov för aluminium – men ett sista alternativ testas

2018-09-04

ORKANEN. Universitetet har fått bygglov för en aluminiumfasad men gör ett sista test med en alternativ glasfasad. Till sommaren förväntas fasadbytet kunna påbörjas.

Ända sedan Orkanen invigdes 2005 har glasskivorna i Orkanens fasad vållat problem. På tretton år har elva skivor gått sönder och fallit ner. Efter många års tekniska och juridiska utredningar har lärosätet de senaste åren testat lösningar för en helt ny fasad.

Flera varianter har provats som inte har fungerat fullt ut, dels en keramikfasad där det var problem vad gällde vikt, tjocklek och färg, dels en glasfasad med granulat bakom som fungerade tillfredsställande tekniskt men inte estetiskt. Granulatet lamineras mot glaset i tillverkningen vilket gör att fasaden blir säker till skillnad mot den nuvarande – om glaset av någon anledning skulle krossas ramlar glasbitarna inte ner utan sitter fast i granulatet tills glasskivan kan bytas ut. Däremot tyckte både Malmö stad och arkitekterna att glasfasaden med granulat förändrade byggnadens utseende för mycket – glasytan blev för platt. Det tredje alternativet som än så länge har fungerat bäst både tekniskt och estetiskt är en lätt färgad aluminiumfasad, den har universitetet fått bygglov för av Malmö stad.

– Det är en bockad aluminiumplåt som fungerar bra. Det som behöver lösas är att det inte ser riktigt bra ut i ovankanten på fönstren när du tittar utifrån, det blir en rå kant som vi behöver hitta en lösning för. När det gäller fasadtexterna kan de återskapas genom att de pressas i plåten. Det är dock något som vi behöver testa mer, säger Anders Purcell, byggprojektledare vid universitetets byggnadsavdelning.

Glasfasad med solcellsfilm testas

Även om universitetet nu har fått bygglov för aluminiumfasaden ska ett sista test göras med en annan lösning. I slutet av vårterminen hittades ett nytt alternativ, ett räfflat glas som bör ge en mer levande yta. Eftersom byggnaden är gestaltad med glasfasad från början ska det räfflade glaset sättas upp om några veckor för att testa de visuella kvaliteterna. Det räfflade glaset ska också testas i en annan variant med solcellsfilm bakom. 

– Vi ska prova två varianter, en med 50 procent transparens och en med 90 procent för att jämföra effekten. Även om fasadbytet inte är ett energiprojekt i första hand är det en fördel att det bidrar till minskad energiproduktion. Dock finns det fler miljöaspekter att väga in, den nya sortens solcellsfilm innehåller ovanliga metaller och metaller som kräver särskild hänsyn i återvinningsprocessen. Om solcellsfasaden fungerar krävs en avvägning ur hållbarhetsperspektiv.

Oberoende av vilken lösning det blir beräknas upphandling och projektering vara klart så att fasadbytet kan påbörjas till sommaren. Texterna som finns på den nuvarande fasaden kommer att återskapas på den nya fasaden – på vilket sätt beror på vilken lösning som väljs.

Vad kostar de olika alternativen?

Fasaden av aluminium beräknas ha lägst projektbudget, en glasfasad med granulat skulle kosta mer och en glasfasad med solcellsfilm skulle behöva högst projektbudget – men med solcellsfilmsfasaden skulle universitetet få tillbaka pengar på sikt, under avskrivningstiden på 25 år. Om glasfasadernas estetiska kvaliteter godkänds av Malmö stad finns det flera bra alternativ, då blir det kostnad och hållbarhetsaspekter som avgör när universitetsstyrelsen fattar beslut. 

Vem ska betala?

Den juridiska delen av fasadprojektet drivs av Byggnadsavdelningen parallellt med byggprojektet. Det troliga är nu att universitetet stämmer den tidigare entreprenören för att få tillbaka kostnaderna för en ny fasad.

Vad händer med det befintliga glaset?

Glaset i den nuvarande fasaden är framställt på ett sätt som gör att det inte kan återanvändas till den nya fasaden. 

– Som sämsta lösning kommer det att hämtas utan kostnad och återanvändas som nytt glas till fönster eller dylikt. Den bästa lösningen vore om vi kan få betalt för glaset och därigenom sänka produktionskostnaden för det nya, säger Anders Purcell.

Olika fasadmaterial till Orkanen

Bildtext: Fasadmaterial uppifrån och ner; monterad aluminiumfasad, glas med granulat, solcell bakom räfflat glas med olika bakomliggande kulörer, räfflat glas.

Text: Johanna Svensson