Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bjuder in till nya samtal om stödbehov

2018-05-04

SAMTAL. Vad fungerar bra och vad kan utvecklas inom verksamhetsstödet? Universitetsdirektör Susanne Wallmark bjuder nu åter in lärare och forskare till – ”Samtal om stödbehov”.
– Mötena brukar föras i en konstruktiv anda där vi diskuterar hur vi kan förbättra verksamheten.
– Jag hoppas därför att många tar chansen och deltar i de kommande träffarna, säger hon.

Susanne Wallmark har anordnat liknande möten under de två senast föregående terminerna i lärosätets olika fastigheter. Hittills har sammanlagt ett femtiotal lärare och forskare slutit upp på lunchmötena och lyft en rad olika synpunkter, frågor och förslag när det gäller lärosätets verksamhetsstöd.  
– På dessa träffar får jag, som annars mest träffar andra chefer inom administrationen och akademin, höra direkt från lärare och forskare om deras behov.
De ämnen som diskuterats är allt från arbetsfördelning mellan administration och lärare, lärosätets webbplats och lokaler till tjänsteplanering och tentamenshantering. Även verksamhetsstödets närvaro på fakulteterna och olika former av stöd till forskare och har varit uppe på bordet.

På mötena har, utöver Wallmark, någon av lärosätets tre administrativa kanslichefer – som ansvarar för det nära stödet – varit närvara. Så är även tanken på kommande möten i innevarande månad. Dessutom avser Per Bjurnemark, chef för Facility Service, och Kristina Josefson, chef för universitetskansliet, att delta i samtalen.
– På lunchträffarna är ordet fritt. Vår uppgift på dessa möten, som representanter för stödet, är framför allt att lyssna till lärarnas och forskarnas behov och hur väl de i dag upplever att dessa är, eller inte är, tillgodosedda i det dagliga arbetet.
– En välfungerande dialog mellan universitetets kärn- och stödverksamhet är avgörande för att vi tillsammans ska kunna utveckla verksamheten och producera utbildning och forskning av hög kvalitet.

Efter lunchsamtalen sammanställs de olika ämnena och frågorna som därefter lyfts och diskuteras i den administrativa ledningsgruppen.
– Vi tittar på var fråga för sig och diskuterar olika tänkbara insatser för att åtgärda påtalade brister.
– Inte sällan, har vi samtidigt kunnat notera att mycket av det som lyfts ingår i de processer och förbättringsprojekt som nu pågår på universitet. Vilket, ur denna synvinkel, är positivt, för då delar vi uppfattning om vad vi behöver utveckla, fortsätter Susanne Wallmark.
Återrapportering om diskussioner i administrativa ledningsgruppen och eventuella påföljande insatser sker i efterhand via mail till deltagarna i samtalen och intern nyhet på medarbetarsidorna. 

Text: PM Eriksson