Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Året då vi blev Malmö universitet

2018-12-17

Rektor Kerstin Tham skickar en julhälsning och reflekterar i en årskrönika över året som gått och blickar framåt mot nästa år.

Kajfest och invigning av Malmö universitet

2018 blev vi äntligen Malmö universitet – en stor händelse för oss, Malmö och regionen. Under året har vi tillsammans firat och visat upp vår verksamhet genom en rad öppna föreläsningar och seminarier och med en officiell invigning och kajfest för alla. Genom universitetsblivandet har vi fått ett utökat uppdrag inom forskning och forskarutbildning, något många inom lärosätet längtat efter. Vi har startat fyra nya forskningsprogram i urbana miljöer, digitalisering, ämnesundervisning och munhälsa. Med vår utökade självständighet har vi nu fattat vårt första beslut om inrättande av en ny forskarutbildning och vi planerar att starta nya masterprogram. På detta sätt förstärker och skapar vi framtida starka akademiska miljöer.

Som nyblivet universitet vill vi gärna förflytta oss snabbt. Följden av att vi är unga och engagerade är att vi är otåliga. Till exempel har vi inte kunnat rekrytera nya lärare och forskare i den takt som vi skulle önska. Jag förstår att det kan vara frustrerande för medarbetare som inte kommer loss och får utrymme för forskningen men vi måste sätta utbildningens kvalitet i första rummet. Med vårt tempo blir det också en väldigt hög arbetsbelastning, något vi inte kan negligera utan måste ta på allvar. Därför vill jag poängtera att omställning tar tid, längre tid än man tänker sig.

Inom utbildningsområdet har de två senaste åren framför allt handlat om kvalitet och Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärderingar av utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå som vi kommit väl ut i. Det pågår även en lärosätesgranskning av vårt kvalitetsarbete. Utvärderingarna driver på och fungerar som kvalitetsutveckling. Vi får också ett nytillskott i vårt utbildningsutbud och vår verksamhet då vi i januari startar polisprogrammet.

Ett område vi utmärker oss särskilt inom är breddat deltagande, vilket också är en av anledningarna till att vi fick universitetsstatus. Vi attraherar många studenter från studieovana och icke-akademiska hem och många såväl nationellt som internationellt riktar blickarna mot oss i Malmö.

Samverkan och samarbete med andra aktörer är något vi är väldigt starka inom. Jag vill särskilt lyfta fram tre exempel. För det första Lärosäten Syd, ett samarbete mellan lärosäten i Skåne, Blekinge och Halland. Nyligen lanserade vi genom Lärosäten Syd vårt gemensamma kontor för EU-samverkan i Bryssel. Det är ovanligt med den här typen av samarbete, vanligtvis konkurrerar vi högskolor och universitet med varandra. Men det är genom just samarbete som vi kan göra skillnad och uppnå vår vision om en bättre värld. Ett andra exempel är Mötesplats Social Innovation och Social Innovation Summit, som är en av våra viktigaste samverkansplattformar. Att vi etablerat ett eget innovationssystem, MAU Innovation och holdingbolag underlättar också för oss att i samverkan med andra vidareutveckla och tillgängliggöra vår forskningsbaserade kunskap. Under 2018 har vi bjudit in till många öppna viktiga samtal, utställningar och seminarier och haft flera tillfällen att etablera relationer och knyta nya kontakter. Genom vår utbildning och forskning kan vi som universitet bidra till utvecklingen i Malmö men också resten av världen. Och omvänt – genom våra internationella nätverk och samarbeten kan vi ta en del av världen till oss i Malmö.

Som rektor träffar jag många politiker och företrädare för högre utbildning, näringslivet och idéburen sektor. Det som har överraskat mig är att omgivningen har så positiv inställning till oss. Många framhåller att vi som nytt och modernt universitet behövs i samhället. Vi är unga, öppna och snabbfotade. Men intresset för oss handlar också om vår värdegrund – Malmö universitet har ett stort samhällsengagemang, vi är kreativa och inkluderande.  

För 2019 ser jag flera viktiga och stora frågor framför mig. På nationell nivå kommer jag att uppmärksamma frågan om urholkningen av utbildningsanslaget. Smärtgränsen är nådd, särskilt inom samhällsvetenskap och humaniora.  Det är inte hållbart utan här krävs en förändring. När det gäller vår egen omställning som universitet prioriterar vi under nästa år att utveckla attraktiva akademiska karriärvägar för våra universitetsadjunkter och lektorer. Universitetsstyrelsen kommer att fatta beslut om en ny anställningsordning  och vi vill satsa på den högskolepedagogiska utvecklingen. Slutligen kommer mycket av vårt utvecklingsarbete under 2019 handla om den externa utvärderingen av forskningens kvalitet, ERA19.  

Avstlutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för fantastiska insatser under 2018. Jag vill särskilt tacka Hans Lindquist och Karolina Rosenqvist som har ansvarat för programmet för firandet av Malmö universitet 2018 – stort tack till er och alla som på olika sätt har bidragit till ett minnesvärt år!

Jag önskar alla medarbetare en fridfull och glädjefull jul och ett gott nytt år!

Text: Kerstin Tham