Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rapport: vi blir alltmer miljömedvetna

2018-02-15

MILJÖRAPPORT. Små steg på vägen…  
En rapport visar att universitetet minskar sin energianvändning, oftare ställer miljökrav vid upphandlingar samt genomför fler tjänsteresor med tåg än tidigare.
– Det är glädjande att exempelvis allt fler medarbetare väljer miljövänliga resalternativ när det är möjligt, säger Kerstin Tham, universitetets rektor.  

Malmö universitet ska årligen redovisa sitt miljöledningsarbete till utbildningsdepartementet och Naturvårdsverket. Detta eftersom samtliga statliga myndigheter bland annat har ett ansvar att bidra till att de nationella miljömålen och FN:s globala mål för hållbar utveckling uppnås.
I den aktuella miljörapporten från Malmö universitet konstateras det bland annat att antalet tjänsteresor med tåg ökade rejält under förra året jämfört med perioden 2014 till 2016 – då trenden gick i motsatt riktning.    
I fjol genomfördes nästan 5000 resor med tåg medan motsvarande siffra för de tre föregående åren var cirka 2500 per år.

Det poängteras emellertid i rapporten att en del av förklaringen till differensen kan bero på en ny redovisningsmodell – som används efter byte av upphandlad resebyrå. Nu räknas även regionala tågresor utanför Skåne med andra leverantörer än SJ in i statistiken, vilket inte var fallet tidigare.  
Samtidigt visar andra siffror (som inte redovisas till Naturvårdsverket) exempelvis att antalet flygresor till och från Stockholm har minskat från nästan 2000 resor under 2014 till drygt 1300 under 2017.
– Det lär knappast vara möjligt för våra kollegor att helt undvika miljöbelastande flygresor till Stockholm.
– Men med tanke på att tidsvinsten är relativt liten samtidigt som det är lättare att arbeta på tågen så borde vi oftare kunna överväga det senare alternativet, säger Lars-Ingmar Olsson, utvecklingsstrateg och miljösamordnare på universitetet och författare av rapporten.
Han konstaterar samtidigt i sammanställningen att universitetets medarbetare på sikt sannolikt kommer att genomföra fler långa flygresor i framtiden – detta då internationalisering är del av verksamheten samtidigt som lärosätets forskning ska öka under kommande år.   

Av rapporten framgår det även att universitetets totala energianvändning (fastighetsel, värme och kyla) har minskat under de senaste åren. Från 2015 till i fjol hade lärosätets energiförbrukning minskat från närmare 17,5 miljoner till drygt 16,0 miljoner kilowattimmar (kWh). De byggnader där användningen minskat mest är Niagara och Klerken (Odontologiska fakulteten) efter intrimning av uppvärmningssystem respektive långsiktiga förbättringar för att minska åtgången av uppvärmningsenergi.   
Dessutom har lärosätets medarbetare blivit bättre på att ställa miljökrav i samband med upphandlingar och avrop. Andelen upphandlingar där vi ställer hållbarhetskrav har på några år ökat från var fjärde till drygt varannan.
– Alla delarna i rapporten visar att vi inom universitetet blir alltmer miljömedvetna i vårt arbete, men vi kan var och en fortfarande göra mer för att minska myndighetens miljöbelastning, exempelvis se till att öka anstalet tågresor . Mitt eget mål är att oftare åka tåg till Stockholm och att verka för fler webbaserade nationella möten, säger Kerstin Tham.
– Vår vision i Strategi 2022 poängterar samtidigt att Malmö universitet ska bidra till ett hållbart och mer jämlikt samhälle, såväl genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion som handlingskraft. Det är något som vi alla kan försöka leva upp till i vår dagliga verksamhet. 

Text: PM Eriksson