Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Beslut om gemensamma åtaganden, inrättande av program och ny docent

2017-06-26

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 26). Rektor anordnar varje måndag ett beslutsmöte. På dessa möten fattas beslut i övergripande frågor eller för löpande arbete – som inte har delegerats vidare inom organisationen.
Här nedan finner du veckans beslut. 

Vissa av rubrikerna länkar till aktuella beslut. 

Uppdrag som tillförordnas prodekan, Jörgen Ekman. (Dnr. HR 2.2.2-2017/781)
Jörgen Ekmans uppdrag som tillförordnad prodekan på Fakulteten för teknik och samhälle förlängs till dess att ny prodekan tillträder, dock som längst till kommande årsskifte.

Inrättande av utbildningsprogram, Computational Materials Science,  Master´s Programme (Two-Year) (Dnr. UTB 3.1-2016/433)
Rektor beslutar att inrätta utbildningsprogrammet Computational Materials Science, Master ́s Programme (Two-Year) under förutsättning att erforderliga rättigheter för att utfärda masterexamen inom huvudområdet Materialvetenskap beviljas.

Inrättande av kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete (Dnr. UTB 3.2.2-2017/192)
Rektor beslutar att inrätta Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete, 120 högskolepoäng. Inrättandet sker utifrån "Ändring i regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Malmö högskola "(Dnr LED 1.3-2016/497) där Malmö högskola fick i uppdrag att planera för och bygga upp kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk socionomutbildning.

Remissvar rörande betänkande SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
Betänkade SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

Process för uppföljning av uppdrag som dekan (Dnr LED 1.3-2017/293)
Revidering av tidigare beslut (maj 2017).

Revidering av checklista för ansökningar om externa medel (Dnr. LED 1.3-2017/343) 

Dataskyddsombud (Dnr. LED 1.1 – 2017/344)
Rektor beslutar att utse Jesper Wokander till dataskyddsombud med start den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft. Det nya regelverket kommer att ersätta den nuvarande Personuppgiftslagen (PuL).

Antagning av Markus Herz som docent i ämnet socialt arbete (Dnr. HR 2.2.3-2016/1231)
Rektor beslutar härmed att anta Marcus Herz som docent i socialt arbete.

Inriktningsbeslut om resultatrapportering i Nya Ladok (Dnr. LED 1.4-2017/153)
Rektor beslutar att Malmö högskola ska införa betygsrapportering av lärare inya Ladok under en övergångsperiod med målet att det ska vara genomfört fullt ut vid årsskiftet 2018/2019.
Övergången bör ske successivt och i samråd med studieadministrationen för att övergången ska ske så smidigt som möjligt och lärarna säkras erforderligt stöd från studieadministrationen vid introduktionen. 

Gemensamma åtaganden resursfördelning 2018-2020 (Dnr. LED 1.3-2017/352)
Rektor beslutar att fastställa medelsanvändning för gemensamma åtaganden för utbildning och forskning 2018-2020 enligt bilaga 1 och bilaga 2.  

Text: PM Eriksson