Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektorsbeslut: lokalkostnader, stipendier och antagande av docent

2017-05-29

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 22). På rektors beslutsmöte fattas beslut i övergripande frågor som inte är av den karaktären att beslut ska fattas av högskolestyrelsen, samt beslut i frågor som rör det löpande arbetet och inte har vidaredelegerats.
Mötet hålls varje måndag och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Rubrikerna länkar till aktuella beslut. 

Anhållan om dispens från kravet om lägsta antal prio 1 sökande höstterminen 2017
Fakulteten för teknik och samhälle har inför hösten 2017 anhållit om dispens från kravet om minst 35 prio 1-sökande till program på grundnivå (beslut dnr Mahr 59-2013/192). Ansökan avser utbildningsprogrammet Datateknik och mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning (180 hp).

Förslag till stöd till lokalkostnader för konferensen IOSTE 2018
Institutionen för natur, miljö och samhälle erhåller härmed det sökta beloppet, 70 000 kronor, från rektors strategiska resurs för forskning om dessa lokalkostnader inte kan täckas av extern finansiär. 

Förslag till revision av rutiner för stöd till täckande av lokalkostnader för vetenskapliga internationella konferenser arrangerade av Malmö högskola
Stöd ur Rektors strategiska medel kan utgå till internationella vetenskapliga konferenser arrangerade av Malmö högskola för täckande av kostnader för högskolans lokaler. Med internationella konferenser avses här arrangemang av större omfattning med en betydande del utländska deltagare. Stöd utgår enbart om arrangemanget bedöms ha stor betydelse för Malmö högskola och om stöd inte har kunnat erhållas på annat sätt.

Förslag till stipendietilldelning som hanteras av centrala stipendiekommittén, våren 2017 (Dnr. Stud 3.5.3-2017/490)
Rektor fattar beslut om att tilldelning av stipendier sker enligt det förslag från centrala stipendiekommittén.

Ansökan från Anne Harju om antagning som docent i barn- och ungdomsvetenskap (Dnr.2.2.3-2016/1184)
Malmö högskola beslutar härmed att anta Anne Harju som docent i barn-och ungdomsvetenskap.

Förslag till anställning av Håkan Larsson som gästprofessor (Dnr. 2.2.3-2017/519)
Malmö högskola beslutar härmed att anställa Håkan Larsson som gästprofessor på institutionen Idrottsvetenskap vid Fakulteten för Lärande och Samhälle (omfattning: tio procent från och med september i år till sista augusti nästa år). 

Process för uppföljning av uppdrag som dekan
Dekanuppdraget vid Mah/Mau är tidsbegränsat, vanligtvis 3+3 år, och efter de tre första åren görs en uppföljning inför en eventuell förlängning i tre år. Rektor fattar beslut om förlängning i tre år efter en lärosätesgemensam uppföljande och rådgivande process.

Text: PM ERiksson