Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Val till högskolestyrelsen 2017

2017-04-07

När det nu är dags att välja lärarrepresentanter till högskolestyrelsen finns det en del att komma ihåg.

Mandattiden för högskolestyrelsen går ut den 30 april 2017. En ny styrelse ska utses för en mandatperiod om tre år.

De externa ledamöterna utses av regeringen.

I styrelsen ingår bland annat tre lärarrepresentanter som väljs av de anställda vid Malmö högskola. En valberedning bestående av Dan Ericson, Mats Olsson, Maria Engberg (ordf.) Elisabeth Carlsson och Johan Modée har arbetat med att ta fram lärarrepresentanter. 

Valet kommer att ske elektroniskt i Sunet Survey och alla röstberättigade kommer att få en valsedel via sin e-post. Riktlinjer om valproceduren finns fastställda. Mer information kommer i samband med att valet startar den 7 april.


Tidplan för val av lärarrepresentanter till högskolestyrelsen

Datum

6/12  Besluta om valförrättare och en grupp knuten till valförrättaren

20/12  Förslag från dekan om företrädare för fakulteten i valberedningen ska vara inkomna

9/1   Rektor beslutar om valberedningens sammansättning som efter ett möte rektor som påbörjar sitt arbete

14/2  Valberedingen har möte med rektor

27/3  Personallistor beställs och granskas i enlighet med riktlinjerna

30/3  Lista på valbara lärare fastställs enligt riktlinjerna av förvaltningschefen och meddelas Thomas Strandberg

3/4   Valberedningens tre nominerade lärarrepresentanter meddelas Thomas Strandberg som för ärendet vidare till rektor för beslut

7-18/4   Röstningen startar och sker elektroniskt. Ska vara avslutad kl 12.00 den 18/4.

18/4   Rösträkning och sammanställning sker elektroniskt, mellan kl. 14.00-16.00, under ansvar av valförrättaren och i närvaro av gruppen knuten till valförrättaren. Resultatet meddelas till berörda.

20/4   Valresultatet fastställs formellt av rektor och meddelas på högskolans hemsida.