Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Vad gör högskolan i Me too-frågorna?

2017-11-15

ARBETSMILJÖ. Efter att Metoo-upproret spridit sig har kvinnor världen över vittnat om erfarenheter av sexuella trakasserier, i arbetslivet såväl som utanför. Även universitetsvärlden är en kultur med ojämlika maktrelationer med åtföljande beroendeställning. Mycket talar för att det finns ett mörkertal när det gäller trakasserier och en kultur som behöver förändras.

This information in English

– Som rektor vid Malmö högskola vill jag vara tydlig med att jag inte tolererar någon form av sexuella trakasserier eller andra former av trakasserier i vår gemensamma student- och medarbetarmiljö. Det är angeläget för mig att tystnadskulturen i akademin bryts.  Låt oss tillsammans skapa en kultur där det inte finns utrymme för detta, säger Malmö högskolas rektor Kerstin Tham.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, kallade nyligen till sig universitets- och högskolecheferna och gav dem i uppdrag att kartlägga hur vanligt förekommande sexuella trakasserier i den högre utbildningen är.

– Jag kommer att vara drivande i att vi alla utifrån våra roller bidrar och arbetar för att förhindra och motverka sexuella trakasserier och trakasserier, säger Kerstin Tham.

– Jag ska på olika sätt följa att arbetet når resultat och bland annat i vår kommande medarbetarundersökning kommer jag ställa frågor om detta. 

Hur gör jag om jag blivit utsatt?

Om du är eller har varit utsatt för sexuella trakasserier eller andra former av trakasserier så ta kontakt med någon av personerna/funktionerna nedan och berätta, så att högskolan kan agera och samtidigt erbjuda dig stöd. Vet du om någon annan som är eller har varit utsatt, försök stödja personen i att berätta för högskolan om det som händer eller har hänt, så att högskolan kan vidta åtgärder för att stoppa beteendet och samtidigt erbjuda stöd till den utsatta personen.

Alla anställda, med undantag för Studenthälsan och studievägledningen på grund av sekretess, vid högskolan har en skyldighet att agera och utreda omständigheterna så snart de får information om eller på annat sätt uppmärksammat att en student kan ha utsatts för trakasserier eller kränkning.

Studenter

Om du som är student har blivit utsatt, vänd dig i första hand till en anställd på högskolan för att anmäla. Behöver du stöd/hjälp, kontakta Studenthälsan eller någon av Studenkårerna. Läs mer om studenters rättigheter och likabehandling av studenter här

Medarbetare

Som medarbetare vänder du dig i första hand till din närmaste chef, i andra hand till chefens chef. Du kan också kontakta rektor direkt.

Du kan även kontakta din arbetstagarorganisation.

Kontaktinformation till lokala Saco-ombud
Kontaktinformation till lokala OFR-ombud
Sekos webbplats

Läs också Riktlinjer för högskolans hantering av trakasserier och sexuella trakasserier mot medarbetare enligt Diskrimineringslagen.

Vad är trakasserier?

  • Trakasserier definieras som ”ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”.
  • Sexuella trakasserier definieras som ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”.
  • Om en arbetsgivare får kännedom om ett eventuellt fall av trakasserier eller sexuella trakasserier mot en arbetstagare finns en skyldighet att utreda omständigheterna och eventuellt vidta åtgärder.
  • Trakasserier är särskilt allvarliga när någon överordnad som till exempel en lärare eller handledare trakasserar en person som är i beroendeställning, till exempel en student.

Text: Johanna Svensson