Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utlysning: utvecklingsmedel för lärare

2017-10-26

UTLYSNING. En halv miljon kronor per lärare. 
Nu utlyses utvecklingsmedel för att upp till tio nydisputerade lärare ska kunna utveckla sina forskarkarriärer under nästa år.
– Det är ännu en satsning på forskning i vår utveckling mot universitet som går i linje med vår blivande gemensamma strategi, säger Kerstin Tham, rektor vid lärosätet. 

Malmö högskola ska i samband med omvandlingen till universitet stärka lärosätets forskning, forskarutbildning och utbildningarnas forskningsanknytning. Som ett av flera led i detta arbete har rektor Kerstin Tham inom loppet av några veckor fattat beslut om såväl utlysning om stöd för flervetenskapliga forskningsprogram som utvecklingsmedel för att utveckla kunskap och forskning om utmaningsbaserat lärande.

I den senaste utlysningen, som offentliggjordes i veckan, är det relativt nydisputerade lärare (avlagt doktorsexamen under 2013 eller senare) med tillsvidareanställning vid högskolan som nu har möjlighet att ansöka om medel för att få tidsutrymme att fortsätta sina forskarkarriärer under nästa år.
– Tanken är att lärare med hjälp av dessa medel ska få tid att vidareutveckla sin egen forskning och akademiska karriär, säger Kerstin Tham.

Sista ansökningsdagen för aktuell utlysning är 1 december. Lärare som är intresserade ska då ha lämnat in sina ansökningar med forskningsplan (skrivna på engelska) med bland annat följande innehåll:

  • bakgrund, syfte, frågeställningar och betydelse för forskningsområdet,
  • genomförandeplan,
  • samhällsrelevans och betydelse för samhällsutvecklingen,
  • kunskapsspridning och samverkan med aktörer utanför vetenskapssamhället,
  • jämställdhetsintegrering och etiska överväganden.

En grupp med erfarna bedömare, som ska utses av rektor, kommer därefter att granska ansökningarna utifrån en rad olika kriterier såsom kvalitet på åberopade vetenskapliga arbeten, planens vetenskapliga kvalitet och genomförbarhet samt sökandes kompetens i förhållande till uppgift.
Gruppen kommer sedan att lämna över en rangordnad prioritering av ansökningarna till rektor – som i sin tur ska fatta beslut i början av nästa år efter att ha tagit hänsyn till jämställdhetsaspekten och ansökningarnas fördelning mellan olika vetenskapsområden .

Såväl lärosätets ledningsgrupp och forskningsberedning har deltagit i förberedelsearbetet av aktuell utlysning.
– Det är viktigt att utvecklingsarbetet av forskningen är väl förankrat i organisationen så att vi tillsammans bidrar till att nå målen i strategin för de kommande åren.
–  I de sammanhållna akademiska miljöer som vi vill skapa behöver det finnas tydliga vägar och möjligheter för de medarbetare som har ett starkt intresse för att vidareutveckla forskningen och forskningsanknytningen av utbildningen inom sitt forskningsfält, säger Kerstin Tham. 

Fotnot: Även lärare som avlagt doktorsexamen tidigare än 2013 "kan komma i fråga om det finns särskilda skäl, såsom ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller likannde omständigheter".

Text: PM Eriksson