Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nästa steg – beslut om nätverksstöd

2017-02-03

NÄTVERKSSTÖD. Uppdraget är utfört.
I dag, fredag, lämnar ordförande Lars Dencik över bedömningskommitténs skriftliga utlåtanden om nätverksansökningarna till rektor Kerstin Tham.
– En intensiv, men intressant uppgift.
– Inte minst har det varit spännande att få se hur bred forskningen är på Malmö högskola, säger Lars Dencik, professor emeritus i social psykologi vid Roskilde universitet. 

Totalt kom det in 36 ansökningar om nätverksstöd från olika forskargrupperingar på högskolan fram till sista ansökningsdagen i november i fjol. Dessa lämnades sedan vidare till  bedömningskommittén med sex erfarna professorer som nu noggrant granskat ansökningarna för att få fram ett väl underbyggt beslutsunderlag. 
Under sitt första protokollförda möte i december slog kommittén bland annat fast arbetsgång, formerna för skrivandet av utlåtandena samt hur de skulle hantera jävsfrågan.
Den sistnämnda aspekten diskuterades utifrån intentionerna i Vetenskapsrådets jävspolicy och de kunde gemensamt i gruppen komma överens om i vilka enskilda fall det förelåg jäv. Fyra av ledamöterna förklarades jäviga i samband med en eller flera ansökningar.   
– Men jävsituationerna var väl utspridda, så samtliga ansökningar har bedömts av minst fyra ledamöter eller fler. De ledamöter som ansågs jäviga fanns tillgängliga för frågor av upplysningskaraktär för övriga ledamöter, säger Lars Dencik.  

Efter den inledande sammankomsten fick ledamöterna på egen hand bedöma  ansökningarna utifrån de i utlysningen fastställda kriterierna (se länk i högerspalt). Med utgångspunkt i en sammanställning av dessa preliminära individuella bedömningar, mellan vilka det redan initialt rådde stor samstämmighet, och en påföljande gemensam diskussion under nästa möte i förra månaden kom ledamöterna tillsammans fram till att ansökningarna kan delas in i tre kategorier:

  • uppfyller kriterierna,
  • uppfyller i någon grad kriterierna,
  • uppfyller inte i tillräcklig grad kriterierna.

Med följd att bedömningskommittén i dag (fredag 3 februari) lämnar över ett konsensusförslag som beskriver i vilken grad respektive ansökan bedöms uppfylla aktuella krav samt därtill hörande utlåtanden till var och en av de inkomna ansökningarna.
– Det lyftes naturligtvis fram en rad olika syn- och ståndpunkter under våra diskussioner. Men samtalen var konstruktiva och vi hade inte något problem med att nå fram till ett gemensamt förslag, avslutar Lars Dencik.

Nästa steg i processen är att Kerstin Tham och vice rektor Tapio Salonen ska förankra innehållet i bedömningskommitténs underlag i rektorsgruppen. Sedan väntas rektor Tham inom de närmaste veckorna besluta vilka ansökningar som ska beviljas stöd.
– Det kommer naturligtvis att bli en svår uppgift.
– Men tack vare bedömningskommitténs arbete har vi ett gediget och väl genomarbetat material att utgå ifrån vid beslutfattandet, säger Kerstin Tham.

Kerstin Thams utlysning av ett antal nätverksstöd, upp till 250 000 kronor per gruppering, är en del av satsningarna för att stärka lärosätets forskning och forskarutbildning inför nästa års universitetsstatus. Pengarna är avsedda för att under året kunna vidareutveckla befintliga, eller initiera nya, nätverk och stimulera till arbete med gemensamma forskningsansökningar – antingen inom lärosätet eller hos andra finansiärer. 

Text: PM Eriksson