Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Universitetsstatus: nya rutiner för inrättande av ämne på forskarnivå

2017-12-15

FORSKARUTBILDNING. Universitetstatusen står för dörren.
Då reviderar lärosätet rutinerna för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå.
– Syftet med rutinerna är att säkerställa hög kvalitet i forskarutbildningen vid vårt lärosäte, säger Kerstin Tham, rektor.

Malmö högskola bedriver redan i dag forskarutbildning i sammanlagt 15 ämnen – som exempelvis odontologi, biomedicinsk vetenskap och socialt arbete samt interaktionsdesign och urbana studier. För att få bedriva dessa utbildningar och utfärda examen har det emellertid – fram till och med i år – krävts ett godkännande och tillstånd av Universitetskanslerämbetet (UKÄ).
Det ändras nu i och med universitetsstatusen och från årsskiftet kommer lärosätet att ha generellt tillstånd att inrätta ämnen på forskarnivå. Med följd att det är rektor som i fortsättningen som ska besluta om inrättande och avvecklande av motsvarande forskarutbildningar vid universitetet.
– Därför har vi nu slagit fast en tydlig och transparent process för hur detta arbete ska genomföras, såväl vid inrättande som vid avvecklande. Det är viktigt för våra doktorander och för utvecklingen av starka och sammanhållna akademiska miljöer, fortsätter Kerstin Tham.

Så här är förloppet tänkt vid inrättande av ämne (här endast återgivet i stora drag):

  1. Fakultetsstyrelse lämnar framställan om inrättande av ämne på forskarnivå till rektor.
  2. Rektor lämnar ärendet med underlag vidare, om ansökan anses motiverad, till univerisitetets forskarutbildningsutskott.
  3. Om eller när utskottet sedan, i sin tur, finner underlaget komplett och att sammansättning av sakkunniga är lämplig utses en bedömargrupp som intervjuar bland andra operativt ansvariga för tilltänkt forskarutbildning och aktuell fakultetsledning.
  4. Efter utfrågningen återkommer bedömargruppen med bedömning och rekommendation i ärendet, varefter berörd fakultet ges möjlighet att korrigera eventuella sakfel eller räta ut frågetecken. Bedömargruppen lämnar sedan sitt slutgiltiga yttrande.
  5. Rektor fattar beslut i ärendet.

Processen vid eventuell avveckling av ämne på forskarnivå innehåller däremot något färre moment. Då kan berörd fakultetsstyrelse efter samråd med handledarkollegium och forskarutbildningsnämnd (eller motsvarande) lämna en rekommendation till rektor om avveckling av ämne. Rektor fattar sedan beslut i frågan efter hörande av forskarutbildningsutskottet.
– Avveckling av ämne på forskarnivå eller utbildning på andra nivåer måste alltid ske på ett ansvarsfullt och rättssäkert sätt för antagna doktorander eller andra studenter. Bland annat ska doktoranderna och studenterna ges möjlighet att slutföra sin utbildning med bibehållen kvalitet, säger Kerstin Tham.

De nya rutinerna för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå träder i kraft vid årsskiftet och ersätter då motsvarande rutiner som beslutades 2011. 

Text: PM Eriksson