Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tid för strategimöten på institutionerna

2017-05-09

STRATEGI 2018-2022. En rad träffar med arbetsgruppen och tre workshoppar är avklarade. I maj är det dags för möten med medarbetarna på samtliga institutioner samt bibliotek och gemensamt verksamhetsstöd.
– Vi hoppas att så många kollegor som möjligt ska delta i mötena och bidra med synpunkter och inspel till vår universitetsgemensamma strategiska plan, säger Kerstin Tham, rektor vid högskolan. 

  Kerstin Tham, rektor vid Malmö högskola
  Per Hillbur, prorektor vid Malmö högskola från 1 september 2016
  Kerstin Tham, rektor, och Per Hillbur, prorektor vid Malmö högskola. 

Arbetet med att ta fram den nya planen befinner sig in i en intensiv fas. Efter årsskiftet har en arbetsgrupp (med kollegialt utsedda representanter för fakulteterna, doktoranderna och studenterna) träffats ett par gånger per månad för att diskutera strategins innehåll, utformning och texter.
Dessutom har det under april månad anordnats tre workshoppar i lika många av högskolans byggnader, varav två har hållits på svenska och en på engelska.  Till dessa tillfällen var samtliga medarbetare på högskolan inbjudna.
– Workshopparna var mycket givande. Deltagarna kom med många intressanta bidrag, synpunkter och frågor som vi nu tar med oss i den fortsatta processen, säger Kerstin Tham, som tillsammans med prorektor Per Hillbur leder arbetet med att ta fram den nya strategiska planen.

Här några av de synpunkter som medarbetarna lyfte på de två senaste workshopparna:
– Det behövs ett mer tydligt formellt ledarskap och bättre introduktion av nya chefer.
– Alla medarbetare är del av de akademiska miljöerna. Vi måste arbeta tillsammans för att skapa hög kvalitet i vår utbildning och forskning.
– Stödfunktionerna befinner sig för långt från kärnverksamheten. I dag tar det för långt tid att lösa olika problem.
– Vi måste i större utsträckning ta tillvara på våra engelskspråkiga medarbetare och studenter. Vi måste även bli mer proaktiva i vårt internationella arbete

"Lämna förslag och komma med synpunkter"
Under innevarande månad ska rektor och prorektor tillsammans med arbetsgruppen arbeta med att ta fram mål och strategier inom definierade nyckelområden (se faktaruta) samt integrera fakulteternas förslag till strategiska prioriteringar i den nya planen. Därutöver kommer de båda rektorerna och delar av arbetsgruppen att anordna möten med medarbetarna på samtliga institutioner, biblioteket och gemensamt verksamhetsstöd (två tillfällen för sistnämnda personalgruppen). Dessa möten ska ske samtidigt som skrivandet och formulerandet av utkastet till strategisk plan fortskrider.
– Tanken är att medarbetarna på mötena ska kunna lämna olika förslag och komma med synpunkter som vi kan ta med oss i det fortsatta arbetet, säger Kerstin Tham.

I juni är det sedan tänkt att en preliminär version av ”Strategi 2018-2022” ska presenteras för högskolestyrelsen. Beslut om fastställande av planen väntas därefter ske i mitten av oktober av samma styrelse.
– Visst, det ett tufft schema. Men jag är övertygad att vi ska ro detta i hamn. Inte minst tack vare alla engagerade medarbetare i arbetsgruppen och de som vi träffar på våra olika möten i frågan. Det känns som det finns en ganska stor samstämmighet om vad vi behöver utveckla, säger Kerstin Tham. 

Text: PM Eriksson