Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Strategiutkast omarbetas inför beslut

2017-09-20

STRATEGI 2018-2022. Genomtänkt och välformulerad, alltför detaljerad samt studentperspektivet saknas.
Det är några av de många synpunkter som lyfts fram i remissyttrandena över utkastet till ny strategisk plan.
Nu ska texten omarbetas innan en ny version diskuteras i högskolans ledningsgrupp och styrelse under hösten inför beslutet i december. 

Sammanlagt tolv interna remissinstanser tog vara på möjligheten att kommentera det utkast till ny strategisk plan som presenterades i mitten av juni. Utkastet hade då arbetats fram under våren av rektor Kerstin Tham och prorektor Per Hillbur tillsammans en arbetsgrupp bestående av tio lärare och forskare samt studentrepresentant. I samband med vårens arbete hade även de båda rektorerna och representanter från gruppen genomfört dialogmöten med samtliga institutioner på högskolan, gemensamt verksamhetsstöd och biblioteket för att diskutera lärosätets framtida strategi.
I veckan som gick presenterades sedan såväl utkastet som en sammanställning av remissinstansernas synpunkter på högskolestyrelsens tvådagarsinternat.  
– Några av de positiva reaktioner som vi fått från både remissinstanser och styrelsen är att många medarbetare på högskolan har varit delaktiga i framtagandet av förslaget och att det finns ett stort engagemang i frågan på högskolan, säger Kerstin Tham. 

Bland allt det som nämns i remissyttrandena återfinns både positiva och mer kritiska, eller konstruktiva, synpunkter – på såväl helheten som detaljer. Några tycker att strategin är genomtänkt och välformulerad, att det är bra att strategin utgår från verksamheten och att den fyller sin funktion. Medan andra instanser menar att texten är för detaljerad, reaktiv och oinspirerad och att det behövs redaktionell städning.
Några lyfter även att utkastet saknar konkreta mål som går att utvärdera och studentperspektiv samt att de vill få in ett tydliggörande att vi är ett universitet där alla strävar mot samma mål.
– Vi har fått in många viktiga och relevanta synpunkter och förslag från kollegorna via remissvaren och högskolestyrelsen som vi nu ska värdera och integrera i texten. Sen är det naturligtvis en omöjlighet att tillgodose alla synpunkter och viljor i ett och samma strategidokument.
– Efter omarbetningen behöver det också genomföras en slutlig språklig redigering då många olika skribenter har varit involverade under processen. Detta är avgörande för kvaliteten i slutprodukten, säger Kerstin Tham.  

Planen är att utkastet nu åter ska granskas, diskuteras och revideras i omgångar under de närmaste två månaderna av bland annat arbetsgruppen, ledningsgruppen samt rektorer och styrelsen. Därefter ska ett slutgiltigt förslag till strategisk plan för 2018 till 2022 ha mejslats fram för beslut av högskolestyrelsen i mitten av december.
– Det återstår flera intressanta diskussioner och avväganden innan vi är hamn med detta arbete. Så måste det vara. För vi behöver lyfta på alla tänkbara stenar samtidigt som vägen i princip har lika stor betydelse som målet, det vill säga en fastställd ny strategisk plan säger Kerstin Tham. 
– Därefter börjar sen nästa viktiga steg. Att implementera planen i organisationen, bryta ner strategierna och riktningarna i konkreta och mätbara mål och arbeta för att förverkliga dessa. Vi är endast i början av en lång, men väldigt spännande resa.
Kerstin Tham betonar samtidigt att den strategiska planen är och ska förbli ett levande dokument.
–  Vi har exempelvis återkommande gemensamma och uppföljande diskussioner kring frågor rörande akademiska värden och karriärvägar, säger hon.

Text: PM Eriksson