Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

"Strategin – kompass för inre arbetet"

2017-03-09

STRATEGI 2018-2022. Fjärde mötet för arbetsgruppen som ska ta fram högskolans nya strategiska plan.
Då påbörjades uppgiften med att beskriva var Malmö högskola befinner sig i dagsläget.
– Det är bra att vi lägger krut på en ordentlig nulägesanalys, säger Malin Ideland, professor och medlem i arbetsgruppen. 

  Malin Ideland, professor vid Malmö högskola
  Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap, ingår i arbetsgruppen som ska ta fram förslag på ny strategisk plan för Malmö universitet.

Arbetsgruppens senaste möte i representationsrummet i Studentcentrum inleddes med en presentation av Göran Bexell – professor i etik och före detta rektor vid Lunds universitet, ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och ledamot i högskoleverkets styrelse.
Han var inbjuden för att prata om vad det innebär att vara ett universitet och lyfte fram och problematiserade en rad aspekter som akademisk frihet, integritet och identitet. Med följd att han kom fram till slutsatsen, här något förenklad, att det mesta handlar om att hitta – en fungerande balans. Det oberoende av om vi talar om linjestyrning kontra kollegialitet eller politik kontra akademi.
Bexell citerade även under sitt föredrag en tidigare kollega på Cambridge universitet när det gäller vilka tre faktorer som bidrar till framgångsrika forskarmiljöer. Det är: ”personer, personer och personer”.
Dessutom poängterade han vid flera tillfällen att: ”allmänhetens förtroende är det viktigaste vi har”.
– Det är intressant och viktigt att få inspel från kunniga och insatta personer utanför vårt lärosäte som kan vidga vår syn på arbetet med högskolans nya strategi. Det känns som vår arbetsprocess är både snabb och eftertänksam på en och samma gång, säger Malin Ideland, docent i etnologi och professor i utbildningsvetenskap vid Fakulteten för lärande och samhälle. 

"Intressant att se hur vi lyckas"
Under de inledande mötena med arbetsgruppen har det varit mycket fokus på att reflektera över högskolans tidigare och andra lärosätens visions- och strategidokument. Det har bland annat resulterat i att deltagarna i gruppen har konstaterat att de nu vill arbeta fram en strategisk plan för lärosätet som är konkret hållen och tydligt riktar sig till medarbetarna på lärosätet.    
– Vi vet vilken typ av dokument vi vill ha och hur det ska användas. Nu ska det bli intressant och se om och hur vi lyckas med vår ambition att skriva ett konkret dokument utan för många floskler, fortsätter Malin Ideland. 

På fjärde mötet inledde arbetsgruppen sitt arbete med att sammanställa berättelsen om dagens Malmö högskola – dels utifrån egna erfarenheter, dels utifrån uppgifter som återfinns i andra dokument, exempelvis det fördjupade underlaget till regeringen.
Gruppens deltagare tittade på såväl interna förutsättningar, utbildning på grundläggande och avancerad nivå som forskning och forskarutbildning utifrån en lång rad underrubriker och tvärsgående teman.
Det handlade om allt från internkommunikation, organisationskultur och studentinflytande till lärarkompetens, internationell samverkan och externfinansiering. 
– Det känns bra att vi nu, efter de inledande diskussionerna och reflektionerna, har kommit i gång att arbeta mer konkret med strategin. För det är verkligen ingen enkel uppgift vi har tagit på oss, menar Ideland.       

# Din förhoppning om hur slutprodukten, Strategi 2018-2022, ska användas av kollegorna?
– Det ska dels bli ett dokument som kan fungera som ett fönster ut mot omvärlden, som kan visa andra vad vi vill med vår verksamhet.
– Men det viktigaste är att strategin kan fungera som en kompass för det inre arbetet och att det kopplas till ekonomiska och praktiska ramar. Problem kan inte bestämmas bort. Om universitetet ska utvecklas måste det finnas förutsättningar för personalen att genomföra förändringarna. 

Text: PM Eriksson