Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Strategi 2022: "Redan en bit på väg"

2017-02-09

STRATEGI 2018-2022. Undvik modeord, var konkreta och ta avstamp i faktiska förhållanden.  
En rad olika synpunkter har lyfts under arbetsgruppens inledande möten för att arbeta fram lärosätets nya strategiska plan.
– Diskussionerna har varit konstruktiva och positiva. Det känns som vi redan har kommit en bit på vägen, säger Jenny Börjeson, ordförande, Studentkåren Malmö, som ingår i arbetsgruppen.   

  Jenny Börjeson, Studentkåren Malmö, ordförande och deltagare i Malmö högskolas arbetsgrupp som ska ta fram en ny strategisk plan
  Jenny Börjeson, ordförande, Studentkåren Malmö, deltar i arbetet med ta fram utkast till ny strategisk plan.  

Gruppen som ska arbeta fram ett förslag till ny universitetsövergripande strategisk plan för åren 2018-2022 har hittills träffats vid två tillfällen – varav det första var ett heldagsmöte. Vid dessa tillfällen har deltagarna bland annat reflekterat kring innehållet i nuvarande strategidokument, Strategi 2020, och det fördjupade underlaget som nyligen skickades till regeringen.
Dessutom har de tittat på faktorer som de menar behöver beaktas för att planen ska upplevas som relevant och användbar för lärosätets medarbetare. I detta sammanhang har deltagarna även fått presentera goda och mindre goda exempel på andra svenska och internationella lärosätens visionsdokument och strategiska planer. 
– Mitt intryck är att gruppen arbetar bra tillsammans och lär därför nå fram till ett bra resultat, trots den snäva tidsramen. Det verkar också som det finns en ganska stor samstämmighet i många frågor, säger Jenny Börjeson.

Utgå från kärnverksamheten – och nuläget
Några beslut om inriktning och struktur på det planerade dokumentet är av förklarliga skäl inte fattade i detta tidiga skede av processen. Några aspekter – av många – som hittills har ventilerats i gruppen är emellertid:

  • Intern målgrupp. Flera av deltagarna har förklarat att planen främst bör rikta sig till medarbetarna. ”Planen ska vara en organisatorisk kompass och ge oss färdriktning”, menade en av deltagarna under det inledande mötet.
  • Konkretisering. I diskussionerna har det betonats att modeord (Buzz words) ska undvikas i möjligaste mån. Begrepp som till exempel kvalitet och samhällsnytta bör definieras, beskrivas och exemplifieras.
  • Utgå från kärnverksamheten – och nuläget. Flera har poängterat att den nya planen ”måste ta avstamp i faktiska förhållanden” – såväl ekonomiska, organisatoriska som  arbetsmiljömässiga.  Ett citat: ”Medarbetarna på institutionerna måste känna igen sig. Det är på den nivån planen ska operationaliseras”.      
  • Prioritera. ”Planen ska inte täcka in hela verksamheten – utan det som är strategiskt viktigt för att nå målen”, menade en av deltagarna.

”Skapa attraktiva akademiska miljöer”
De inledande diskussionerna har även delvis kommit in på vad vi vill åstadkomma under de första åren som universitet. Förslag som då lyfts är exempelvis: ”skapa attraktiva akademiska miljöer”,  ”fokusera mer på pedagogik och studentinflytande” och ”mer fokus på digitaliseringens möjligheter i utbildning, forskning och samverkan”. I anslutning till detta har det även blivit en del samtal om vikten av god arbetsmiljö, akademiska kärnvärden och kollegialitetens betydelse för kvalitet – samt frågan ”hur skapar vi mer tid?”.  
–  Min roll i gruppen, som Studentkårens ordförande, är naturligtvis lyfta fram studentperspektivet. När vi nu får universitetsstatus är det viktigt att vi både satsar på forskning och samtidigt höjer statusen på våra utbildningar.
–  Hur vi på sikt lyckas med forskningsanknytningen kommer att få stor betydelse. Vi vill att forskarna ska vara i klassrummen och att studenterna ska kunna få komma in och bidra i olika forskningsprojekt, avslutar Jenny Börjeson.

Till nästa möte, fredag 17 februari, klockan 08.30-11.30, har deltagarna i arbetsgruppen nu fått med sig följande frågor: ”Hur står sig vision, kärnvärden och verksamhetsidé i Strategi 2020?” och ”Vad ska vi behålla?”.  

Text: PM Eriksson