Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Satsning på validering av reell kompetens

2017-10-12

Validering och bedömning av reell kompetens ingår i alla lärosätens uppdrag, men få har arbetat med det lika mycket som Malmö högskola. I en nationell satsning har högskolan tilldelats medel för att ytterligare förbättra arbetet, som är en viktig del i högskolans fokus på breddat deltagande.

Bedömning av reell kompetens görs när formella meriter saknas av någon anledning, både för  behörighet vid antagning och för tillgodoräknande inom kurs eller program. Det handlar om kompetenser och färdigheter man har tillägnat sig i ett annat sammanhang, som behöver bedömas på högskolenivå för att kunna erkännas här.

– Till exempel kan det vara så att man har hoppat av gymnasiet och jobbat i många år, men nu vill söka en utbildning på högskolan. Eller så har man en högskoleutbildning från ett annat land, men saknar nödvändig dokumentation, berättar Mia Andersson, valideringssamordnare och studie- och karriärvägledare på Studentcentrum.

Utvecklingsmedel för satsningar på området

Att bedöma reell kompetens ingår i högskolans uppdrag enligt högskoleförordningen, och just nu satsas det extra på bedömning av reell kompetens och validering både vid Malmö högskola och nationellt. 2016 fördelades medel ut till alla lärosäten utifrån storlek, och i år fick UHR i uppdrag att fördela ytterligare medel efter ansökan från lärosätena.

– Många andra lärosäten kommer att behöva göra mycket större förändringar än vi. Tack vare att vi redan låg i framkant på det här området kunde vi satsa de första pengarna på att skriva en rapport med förslag till processtrukturer för hela högskolan som sedan beslutades av rektor tidigare i år. Den kunde vi sedan använda som underlag för ansökan om mer medel för att implementera strukturen, berättar Mia.

Ansökan ledde till att Malmö högskola tilldelades 7 miljoner kronor, som i första hand kommer att kunna användas till personalkostnader på fakulteterna och i verksamhetsstödet under implementeringen av de nya arbetssätten fram till den 31 december 2018.

– Även vi har ett utvecklingsarbete att göra för att validering ska vara en hållbar del av vår reguljära verksamhet, men det finns ett stort stöd för detta på högskolan och det ligger ju helt i linje med högskolans profil och fokus på breddat deltagande. Jag ser det här projektet som en möjlighet att utveckla rutiner, arbetssätt, metoder och kompetens bland våra medarbetare, säger Mia.

Ämneskunniga lärare på fakulteterna gör bedömningen

När det gäller validering av reell kompetens för tillgodoräknande görs i det nya arbetssättet kartläggning av kunskaper och färdigheter av vägledare på Studentcentrum som är specialister på det, medan bedömningen görs på fakulteterna av ämneskunniga lärare. Idag ser detta olika ut på olika fakulteter.

I yrken som kräver legitimation och examen, till exempel sjuksköterska, tandläkare och lärare, blir behovet tydligt eftersom det krävs för att få ett jobb. Det är därför på de områdena som det finns flest erfarenheter sedan tidigare på Malmö högskola, särskilt på LS har man länge arbetat med validering genom exempelvis satsningar som Lärarlyftet och antagning till yrkeslärarutbildning där yrkeskunskaper bedöms. Genom ett ökat erfarenhetsutbyte mellan fakulteterna kan man lättare stötta varandra i arbetet och dra nytta av varandras metoder.

Utmaning att anpassa bedömningsmetoder

När lärandet är gjort i en annan kontext går det inte använda en tenta som bygger på en viss uppsättning böcker, utan man måste hitta andra sätt att göra bedömningen. Det kan till exempel vara andra skriftliga test som behövs, eller en kombination med muntlig diskussion. Detta kan vara en utmaning, särskilt inom de områden där efterfrågan på validering är låg idag.

– Jag tror att efterfrågan på validering kommer att öka på fler områden och skulle rekommendera alla lärare att ta chansen att bli bättre på detta. Att behöva tänka på ett annat sätt kring bedömning kan ge nya perspektiv och befrukta det vanliga bedömningsarbetet, säger Mia.

Workshop om bedömning

Den 26 oktober hålls en workshop av AKL och Studentcentrum för lärare och andra medarbetare som är intresserade av validering, med en presentation av den stödjande strukturen vid Malmö högskola, möjlighet till erfarenhetsutbyte, samt en forskningsfördjupning med Per Andersson, professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Anmäl dig senast den 19 oktober.

Till inbjudan och anmälan

Text: Janni Karlsson