Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Satsning för att utveckla forskning om utmaningsbaserat lärande

2017-10-16

FORSKNING. Utvecklingsmedel upp till 150 000 kronor.
Det utlyses nu som ett led i satsningen på att utveckla kunskap och forskning om utmaningsbaserat lärande.
– Stödet är tänkt att ge våra forskare tid till att ansöka om medel hos externa finansiärer och stimulera till samarbeten mellan fakulteterna, säger Cecilia Christersson, vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande. 

Det aktuella stödet ska, enligt beslutet som rektors Kerstin Tham fattade under måndagen, delas ut till högst fyra sökande forskare eller forskargrupperingar på Malmö högskola. Dessa kommer då att få 150 000 kronor per sökande som ett engångsbelopp för att under nästa år ”ta fram projektansökningar för externa medel riktade till lämplig forskningsfinansiär” inom området utmaningsbaserat lärande.
– Vi vill genom utlysningen främja fakultetsövergripande forskningssamarbeten och samtidigt stärka förhållningssättet till och metoderna inom utmaningsbaserat lärande som många har lång erfarenhet av vid Malmö högskola, säger Cecilia Christersson.

Ansökningarna till stödet ska vid inlämning vara utformade som forskningsskisser inför kommande projektansökningar av externa forskningsmedel. Skisserna kommer därefter att bedömas av två externa ledamöter – disputerade i högskolepedagogik – inom Akademiskt Lärarskaps Advisory Board utifrån en rad kriterier.
Det handlar bland annat om (här återgivna i korthet):

  • koppling till adresserad samhällsutmaning,
  • frågeställningens potential för att utveckla forskning inom utmaningsbaserat lärande,
  • teori och metod,
  • internationell koppling,
  • koppling till befintlig forskning,
  • forskningsintegrering av utbildning,
  • identifierade forskningsfinansiärer och plan för erhållande av finansiering.
  • Samarbete mellan fakulteter, institutioner inom högskolan och samverkan med aktörer utanfor akademin

Medlen till det aktuella stödet är reserverade inom det som benämns som ”gemensamma åtaganden” och tas från utbildningsanslaget. De forskare eller grupperingar som beviljas stödet förväntas vid årets slut att lämna en rapport om vad som åstadkommits samt en kort ekonomisk redogörelse till ansvarig vicerektor, Cecilia Christersson. 

Utmaningsbaserat kan, enligt beslutet, beskrivas som ”erfarenhetsbaserat, kollaborativt, problembaserat, entreprenöriellt och forskningsintegrerat lärande”. Denna pedagogik bygger på integrering av ”forskningsbaserad kunskap med samhällets behov, liksom mellan forskning och lärande där studenter och lärare, även ibland tillsammans med andra aktörer, blir partners i en samskapande lärprocess”. 

Text: PM Eriksson