Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Så ska vi utveckla breddat deltagande

2017-11-09

BREDDAT DELTAGANDE. Synliggöra nuvarande insatser, formulera en tydlig målbild och stärka forskningen. Malmö universitet ska nu ytterligare stärka sitt framgångsrika arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande.
– Vår ambition är att vara och förbli en nationell och internationell förebild inom detta område, säger Kerstin Tham, rektor vid lärosätet.  

Malmö högskolas långsiktiga arbete för att utjämna snedrekryteringen till högre utbildning är redan i dag uppmärksammat av såväl rikspolitiker som kollegor inom och utanför landets gränser. Medarbetare från högskolan bjuds exempelvis ofta in till olika sammanhang inom EU för att berätta om framgångsfaktorer i detta arbete – som att det på lärosätet i Malmö finns ett helhetsperspektiv som genomsyrar insatserna och att dessa ingår som en del av ordinarie verksamhet.
För att ta nästa steg i utvecklingen menar Kerstin Tham, tillsammans med prorektor Per Hillbur och vicerektor Cecilia Christersson, att högskolan nu behöver formulera en målbild och skapa en tydlig struktur för arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande. Dessutom behöver lärosätets forskning inom området stärkas, inte minst när det gäller vuxnas lärande inom högre utbildning, samtidigt som det fattas beslutas om hur arbetet ska följas upp över tid.
Rektorerna konstaterar också att rekryteringen behöver stärkas för att högskolan ska nå än fler grupper än vad som är fallet i dag.
– Frågan om hur vi ska få med underrepresenterade grupper i högre utbildning är mer aktuell än någonsin tidigare. Uppdraget är dessutom en del av vårt samhällsansvar. Det är därför viktigt att vi bestämmer oss för vilken roll vi vill spela inom detta område när vi nu ska bli universitet, säger Kerstin Tham.  

Rektorerna poängterar att arbetet med breddat deltagande ska ske på samtliga utbildningsnivåer – från grund nivå, avancerad nivå till doktorandstudier. Stödet ska också vara likvärdigt oberoende av var i organisationen studenten läser sin utbildning.
– Vi har länge arbetat efter en modell för breddad rekrytering. Nu behöver vi skaffa oss belägg för vilka strategier eller mekanismer som fungerar.
– Det är viktigt att vi nyttjar våra resurser på bästa sätt så att våra studenter ska få en chans att nå målen i utbildningen, säger Per Hillbur, prorektor.
Likvärdighet ska även gälla när det avser studenternas möjlighet att delta i internationella utbyten.
– Målet måste vara att de studenter som önskar ska få möjlighet att skaffa sig relevanta internationella erfarenheter, såväl genom mobilitet som att vi utvecklar internationalisering på hemmaplan för alla. Detta oberoende av exempelvis vilka utbildningar de läser, deras kön, ålder eller kulturell bakgrund, säger Cecilia Christersson, vicerektor med ansvar för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande.  

Kerstin Tham och rektorskollegorna har ännu inte hunnit planera några detaljer för det aktuella utvecklingsarbetet. De ser dock framför sig att en arbetsgrupp med bred förankring i organisationen tar sig an frågorna och att olika nyckelpersoners kompetens tas tillvara.  
– Våra medarbetare har under 20 år samlat på sig en enorm mängd kunskap och erfarenhet inom dessa frågor. Denna kompetens ska vi nu samla ihop och bygga vidare på, säger Kerstin Tham. 

Bakgrund/Breddad rekrytering och breddat deltagande
Malmö högskola har sedan starten arbetat aktivt för att utjämna snedrekryteringen till universitet och högskolor. Bland annat anordnas olika förberedande och kompletterande utbildningar samtidigt som det finns en rad aktiviteter för att stödja studenternas väg genom utbildningar, exempelvis skrivarverkstad på svenska och engelska, mediaverkstad och RASK-kurser (Redskap för akademiska studier och karriär). 
Det genomförs även olika insatser för att inspirera skolelever att senare i livet söka sig till högre utbildning – som mentorverksamheten Näktergalen och Inspiration 5 (elever i klass 5-klass 9 i ett urval av skolor i Malmö får vid ett par tillfällen varje läsår besöka Malmö högskola och träffa forskare och studenter i klasserna).
Malmö högskola deltar också i flera samarbetsprojekt med Malmö stad – däribland ett studievägledarprojekt och MUVAH (Malmö ungdomars väg till arbete genom högre studier). Högskolan samarbetar även på nationell och internationell nivå inom området med bland andra University of East London, Kingston University (London) och University of Central Florida (UCF).  I dag är dessutom John Storan, vanligtvis verksam vid University of East London, gästprofessor i breddad rekrytering och inkludering både vid Institutionen för språkstudier och vid Centrum för AKL.

Text: PM Eriksson