Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Regeringsuppdrag till Cecilia Christersson

2017-03-17

MEDARBETARE. Vice rektor Cecilia Christersson har blivit särskild utredare med uppdrag att ge förslag på hur man kan skapa långsiktig samverkan kring skolforskning. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2017.

Cecilia Christersson, docent i odontologisk teknologi, har utsetts till ny prorektor vid Malmö högskolaRegeringen har utsett vice rektor Cecilia Christersson till särskild utredare. Uppdraget är att föreslå hur universitet och högskolor som bedriver lärar- och förskollärarutbildningar och huvudmän inom skolväsendet kan skapa långsiktig samverkan kring praktiknära forskning. Syftet är att stärka den vetenskapliga grund som utbildning ska vila på enligt skollagen.

–  Detta är ett mycket intressant och angeläget uppdrag som jag verkligen ser fram emot. Jag hoppas att mina kompetenser, erfarenheter inom högre utbildning och samarbete med skolsektorn, ska bidra till att utredningen kommer fram till användbara och relevanta samverkansmodeller för praktiknära forskning inom skolutveckling och lärande, säger Cecilia Christersson.

Regeringen har samtidigt gett Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet i uppdrag att tillsammans med kommuner och friskolor initiera forskningssamarbeten som kommer att bedrivas på skolor och i klassrum. Universiteten ska tillsammans med övriga medverkande sprida resultaten av försöksverksamheten och de olika samverkansmodeller som används. Cecilia Christerssons utredning ska knyta an till försöksverksamheten med praktiknära forskning, som ska starta under 2017.

Utredarens uppdrag är att:

  • kartlägga och redogöra för befintlig samverkan mellan universitet och högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning och redovisa vad som i dag kan utgöra hinder för långsiktig sådan samverkan,
  • presentera förslag på olika modeller för långsiktig samverkan,
  • bedöma vilka åtgärder som intresserade skolhuvudmän och universitet och högskolor behöver vidta för att kunna genomföra de föreslagna modellerna, och
  • föreslå nödvändiga författningsändringar och vid behov även andra åtgärder.

Det nya uppdraget innebär att Cecilia Christersson kommer att behöva dra ner något på takten för utvecklingen av sina ansvarsområden globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande i år.

– Vi får hitta arbetsformer där vi gemensamt väljer att fokusera på ett par utvalda väldefinierade områden. Jag känner stort stöd från såväl ledning som medarbetare i vår verksamhet.  

Läs mer om satsningen i regeringens pressmeddelande

Text: Johanna Svensson