Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Professorernas forskningstid utökas

2017-03-09

FORSKNING. Professorernas forskningstid ska vid årsskiftet utökas från minst 20 till minst 30 procent av arbetstiden.
– Professorerna bidrar till att skapa en hög akademisk kvalitet i vår forskning, forskarutbildning och utbildning.
– Justeringen av tidsutrymmet för forskning och kompetensutveckling ska ses som ett steg i vår strävan efter att skapa en bättre balans mellan forskning och utbildning vid Malmö universitet, säger Kerstin Tham, rektor på Malmö högskola. 

  Kerstin Tham, rektor vid Malmö högskola
  Kerstin Tham, rektor vid Malmö högskola, har beslutat om att utöka professorernas forskartid. 

Malmö högskolas övergång till Malmö universitet kommer att  innebära ett större fokus på forskning, forskarutbildning och forskningsanknytning av utbildning jämfört med tidigare år på lärosätet. Det är en naturlig följd av lärosätets forskningsanslag från årsskiftet ökar från cirka 140 till 230 miljoner kronor per år.
Dessutom har högskolans ledning poängterat för departementet att högskolan vill se ytterligare en ökning av forskningsanslaget på 100 miljoner kommande år. Detta för att Malmö universitets forskningsanslag  ska komma i nivå med övriga ”nya” universitet i landet – såsom Örebro universitet, Karlstad universitet och Mittuniversitetet.

I de fyra gemensamma målområdena för universitetet som rektor har föreslagit lyfts därför forskningen och forskarutbildningen fram på olika sätt. De föreslagna målområdena är:

  • balans mellan forskning och utbildning (ambitionen är att en tredjedel av verksamheten utgörs av forskning år 2022),
  • forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet (det ökade anslaget öppnar för nya möjligheter att öka utbildningarnas forskningsanknytning),
  • sammanhållna och berikande akademiska miljöer,  
  • flervetenskapliga forskningsprogram och forskarskolor inom områden som är relevanta för samhället.

För att nå dessa målområden ska lärosätet under de närmaste åren genomföra en rad prioriterade satsningar – varav en är att utöka professorernas garanterade forskningstid. Andra planerade satsningar är exempelvis:

  • ökad externfinansiering (utbyggnad av stöd till forskningsansökningar och innovation),
  • strategisk rekrytering av forskare/lärare,
  • ledarskapsutveckling av blivande forskningsledare,
  • utveckling av kvalitetsramverk för forskning och forskarutbildning,
  • stöd till flervetenskapliga större forskningsprogram och forskarskolor inom fokusområden.

– Det är samtidigt viktigt att poängtera att det även kommer att ske prioriterade satsningar inom utbildning på grundläggande och avancerad nivå. En sådan satsning är en forskningsbaserad plattform för utmaningsbaserat lärande – ett arbete som ligger inom vicerektor Cecilia Christerssons ansvarsområde, säger Kerstin Tham.   
– Dessutom ska vi utveckla och systematisera vårt arbete för att sprida och nyttiggöra våra forskningsresultat.

Professorernas garanterade forskningstid ändrades i mars 2014. Då minskades forskningstiden från 50 till 20 procent av arbetstiden. Skälet som angavs till ändringen var det begränsade statsanslaget för forskning.
– Ambitionen är att forskningen ska öka, men i det ekonomiska läge vi står i nu kan vi inte garantera professorerna 50 procent forskning med statsanslag, sa Stefan Bengtsson, dåvarande rektor vid högskolan, i samband med förändringen.

Med rektor Kerstin Thams beslut tas nu ett första steg för att utöka professorernas – och på sikt övriga forskares– möjlighet att bedriva forskning.
–  Vi behöver under året, tillsammans med dekanerna, ta fram universitetsgemensamma principer för hur vi kan utöka forskningstiden, säger hon. 

Text: PM Eriksson