Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Prioriteringar ska lyftas i dialogmöten

2017-04-04

UNIVERSITETSPLANERING. Förslagen till prioriterade satsningar är lämnade till rektor. Nu ska fakulteternas material ställas samman, analyseras och diskuteras i rektors ledningsgrupp och under vårens dialogmöten.
– Min första reflektion är att fakulteterna har gjort ett väldigt bra och ambitiöst arbete. Deras tänkta prioriteringar är genomarbetade och välformulerade, säger Kerstin Tham, rektor vid högskolan.   

I fredags i förra veckan, sista mars, var sista dagen för högskolans fakulteter att lämna in ”välmotiverade förslag på prioriteringar och strategier för att nå den gemensamma målbilden för Malmö universitet”. Det var ett uppdrag som fakultetsledningarna fick av rektor Kerstin Tham i slutet av november förra året.
Enligt anvisningarna till uppgiften skulle de föreslagna prioriteringarna bidra till ”en långsiktig uppbyggnad av forskning och forskarutbildning” samt ”hög kvalitet och vara uppföljningsbara”. Förslagen skulle också vara förankrade hos fakultetsstyrelserna.
Dekanerna fick samtidigt uppdraget att ta fram en finansieringsplan för uppbyggnad av forskning och forskarutbildning.
Dessutom ombads dekanerna att lämna förslag till sökstrategi för hur de olika fakulteterna ska uppnå eller upprätthålla en hög andel externfinansiering. Detta när forskningsanslaget under nästa år kommer att öka med 90 miljoner.    
– Det är spännande att se att fakulteternas förslag på prioriteringar inom forskning och forskarutbildning har tydliga kopplingar till de preliminära målområden som presenterades under hösten. Dessutom har de, även om det inte ingick i anvisningarna, i olika grad lyft fram hur de vill arbeta med forskningsanknytning av våra utbildningar, säger Kerstin Tham.

"Uppskattningsvis anställa ett hundratal nya medarbetare"
Rektor ska nu – med stöd av medarbetare inom ledningsstaben – sammanställa fakulteternas förslag till prioriteringar och sökstrategier. Därefter ska materialet bearbetas och diskuteras i rektors ledningsgrupp. 
– Det är viktigt att vi i ledningen tillsammans går igenom förslagen på framtida satsningar. En del av denna diskussion blir också att analysera vilka prioriteringar som ska ingå i den nya strategiska planen.     
Senare i denna månad, under vårens dialogmöten, är det sedan tänkt att respektive fakultetsledning ska få återkoppling av rektor på deras olika förslag samt få möjlighet att diskutera förslagen vidare inför kommande universitetsstatus.
– Förhoppningsvis är vi efter dialogerna så långt framme i samtalen att fakulteterna och institutionerna därmed kan påbörja sitt arbete med att rekrytera nya medarbetare. Vi behöver uppskattningsvis anställa ett hundratal nya kollegor, inklusive doktorander, under det kommande året, avslutar Kerstin Tham.   

Text: PM Eriksson