Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ökat fokus på globalt samarbete och internationalisering

2017-03-02

INTERNATIONALISERING: Högre kvalitet på internationella partnerskap och allianser, ökat forskarstöd i globala frågor och bättre förutsättningar för internationella utbyten för såväl studenter, doktorander som forskare och lärare. Det är några av de områden som står på agendan när det nybildade strategiska rådet för globalt engagemang kraftsamlar för att vidareutveckla förutsättningarna för Malmö högskola/universitet att bli en förebild som ett globalt engagerat lärosäte. 

Som en del i sitt uppdrag som vicerektor har Cecilia Christersson ansvar för samordning av globalt engagemang och internationalisering inom utbildning, forskning och samverkan. Ett strategiskt råd under vicerektors ledning har nu inrättats för att ytterligare utveckla globala samarbeten och stärka högskolans internationella genomslag.

– Malmö högskola har sedan starten haft ett starkt uttalat internationellt fokus och det nu så internationellt väletablerade begreppet Internationalisation at Home (IaH) grundades just av Bengt Nilsson här på Malmö högskola redan 2003, säger Cecilia Christersson

– Vi har genom flera års arbete nu kommit till en punkt där internationalisering med breddad rekrytering betratktas som en integrerad del i all vår verksamhet. Den är också en naturlig del av vårt globala engagemang och en drivmotor för hur vi utvecklar det glokala interkulturella klassrummet. Det är även viktigt att vi uppmuntrar till global kompetens - att vi utveckla kunskaper, förståelse, färdigheter och förhållningssätt till människorna i den värld vi verkar i, tillägger hon. 

Bättre förutsättningar för utbyte

Till sin hjälp har det strategiska rådet två arbetsgrupper bestående av fakulteternas internationella akademiska kooridnatorer (MINTERNET-akadem) och internationella handläggare (MINTERNET-admin).

– Dessa gruppers arbete är ovärderligt såväl i arbetet med att utveckla våra internationella allianser som i den viktiga uppföljningen av studenters och forskares internationella erfarenheter. Framöver kommer vi att sätta fokus på ett gemensamt globalt lärande vilket förutsätter att vi kontinuerligt utvärderar våra internationella aktiviteter, säger Cecilia Christersson. 

Grupperna kommer tillsammans med International Office bland annat kartlägga högskolans internationella universitetpartnerskap. Arbetet kommer även, i linje med den nuvarande handlingsplanen för globalt engagemang och internationalisering, prioritera att öka medarbetares förutsättningar för internationella kontaktresor och utbyten. Bland annt genom att ge möjlighet till länge utbyten och få bättre stöd på hemmaplan. 

– Min ambition är att den internationella och globala närvaron ska genomsyra hela vår verksamhet och vara okomplicerad, enkel och en naturlig del av allt vi gör. En viktig del är möjligheten att bygga relationer med utländska lärosäten. Vi behöver därför säkerställa tydliga processer med administrativt stöd till fakulteterna så att de kan ha ett aktivt utbyte av studenter och personal. Det säger Karin Frydenlund, ny Enhetschef för International Office. Karin har tidigare arbetat som internationell chef för medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

– En annan viktig dimension är närvaron på hemmaplan. Många aktiviteter pågår idag som behöver få synlighet både internt och externt. International Office kommer att i nära samarbete med grupperna för globalt engagemang att lyfta upp, synliggöra, och fortsätta arbeta för att skapa en nära dialog och support till fakulteterna, tillägger hon.

Vad kan du göra?

Personal- och studentutbyte är en viktig del av internationaliseringsarbetet. På högskolans medarbetarsidor hittar du mer information om utbyten, internationell samverkan och kontaktuppgifter till International Office som kan hjälpa dig bolla frågor om internationella perspektiv i ditt arbete. 

Kompetensutveckling i utlandet - såhär ansöker du om personalutbyte

Uppmuntra dina studenter till utbytesstudier - hit kan de åka

Text: Amanda Malmquist