Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Stärkt kollegialitet – mål vid revidering

2017-10-06

MEDARBETARE. Förstärkt kollegialitet och tydliggjord linjestyrning.
Det är de övergripande målen för det planerade arbetet med att revidera lärosätets arbetsordning.
– Det är viktigt att det finns transparens vid beredningarna av beslut vid vårt blivande universitet och att det blir klarlagt på vilken nivå olika frågor ska avgöras, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö högskola. 

Kerstin Tham fick uppdraget vid högskolestyrelsens senaste möte i förra månaden. Enligt beslutet ska rektor presentera ett förslag ”på reviderad arbetsordning som kan träda i kraft 1 januari 2019, i syfte att uppnå bättre balans mellan linje och kollegialitet”.
Till sin hjälp i detta arbete kommer Kerstin Tham att ha en arbetsgrupp som ska bestå av kollegialt utsedda representanter från fakultetsstyrelserna, dekan- respektive prefektgruppen samt doktorand- och studentkårerna. Dessutom kommer några ansvariga och medarbetare från gemensamt verksamhetsstöd att ingå i gruppen. Beslut om gruppens sammansättning väntas fattas i nästa vecka.
– Det är viktigt att vi får till öppna, kritiska och djuplodande diskussioner i dessa frågor. Inte minst nu när vår forskning ska växa samtidigt som vi behöver säkra upp vårt övergripande kvalitetsarbete.
– Samtidigt är det skönt att veta att vi inte börjar från början. Frågan om linjestyrning och kollegialitet har vi haft på bordet under en längre tid, även om det blev en paus i arbetet efter beskedet om universitetsstatus, säger Kerstin Tham.

Hon syftar bland annat på att frågan var uppe till diskussion under förra våren. Då hade ledningen sammanställt en promemoria med förslag på olika utvecklingsområden som skickades på remissrunda till fakulteternas styrelser och ledningsgrupper samt ledningarna för gemensamt verksamhetsstöd och biblioteket. De områden som lyftes i dokumentet var exempelvis: rekrytering av akademiska chefer, fakultetsstyrelsernas roll och ansvar samt på vilken nivå olika frågor ska beredas inför beslut.
– I dag bereds många frågor på en övergripande nivå på högskolan, men kanske är det bättre om frågor som berör utbildning och forskning hanteras så nära verksamheten som möjligt.
– Vi har fakultetsstyrelser hos oss som är kollegiala organ med beslutsrätt. Dessa bör få ett tydligare uppdrag och ökat mandat. För det är av stor betydelse att vi ser till att det finns ett kollegialt inflytande på alla nivåer på lärosätet.

Utgångspunkt för förra vårens promemoria var den utredning som professor Patrik Hall, tillsammans med en projektgrupp, genomförde för några år sedan och motsvarande utredning på nationell nivå som professor Kåre Bremer producerade på uppdrag av regeringen. Rubrikerna på dessa utredningar var: ”Stärkt kollegialitet – för bättre balans mellan linje och kollegium vid Malmö högskola” respektive ”Utvecklad ledning av universitet och högskolor”.
– Den interna utredningen, som leddes av Patriks Hall, är väl genomarbetad och innehåller flera intressanta förslag samtidigt som den belyser förhållandena på vårt lärosäte. Denna utredning, och Bremers, kommer att vara viktiga fundament även i det revideringsarbete vi nu ska påbörja, säger Kerstin Tham.
Hon förklarar även att den reviderade arbetsordningen tydligt ska knyta an till lärosätets nya strategi, Strategi 2018-2022, som en enligt gällande planering ska klubbas av högskolestyrelsen i mitten av december.
– Vårt nya strategidokument genomsyras av hur vi kan stärka akademiska värden och kollegialitet för att lyfta den vetenskapliga kvaliteten i vår utbildning och forskning.
När arbetsordningen är reviderad kommer även högskolans (universitetets) delegationsordning att behöva ses över. Detta eftersom de båda dokumenten är nära kopplade till varandra.  

Text: Per M Eriksson