Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nya lönekriterier inför årets lönerevision

2017-02-23

Den 20 februari fattade rektor beslut om nya lönekriterier för Malmö högskola. Främst är det de särskilda lönekriterierna för forskande och undervisande medarbetare som har förändrats, men även de lönekriterier som gäller samtliga medarbetare och chefer har setts över och förtydligats.

Lönekriterierna har setts över av en partsgemensam arbetsgrupp och stämts av löpande med högskolans ledningsgrupp. De har även varit på remiss hos fakulteterna, Biblioteket och Gemensamt verksamhetsstöd och hänsyn har tagits till de synpunkter som har kommit in.

Störst skillnader för forskande och undervisande medarbetare

För forskande och undervisande medarbetare har tidigare hänvisats till meritportföljen som enda tillägg till de lönekriterier som gäller för samtliga. Det har under lång tid framförts att meritportföljen inte fungerar fullt ut i lönesättningssammanhang, utan att det behövdes tydligare kriterier. Gruppens uppdrag har därför i första hand varit att föreslå användbara kriterier för medarbetare som arbetar med undervisning och forskning.

– Det som har varit viktigt är dels att det ska vara så tydligt som möjligt och dels att det ska gå att relatera dem till den egna verksamhetens mål. Kriterierna måste även understödja de prioriteringar och utvecklingsmål som vi ser för högskolan nu när vi ska bli universitet, berättar Sara Bjärstorp, prefekt för K3, som har varit med i arbetsgruppen.

Även lönekriterierna för chefer samt de gemensamma lönekriterier som gäller för samtliga medarbetare har setts över och förtydligats.

Viktigt att prata om lönekriterierna redan nu

De nya lönekriterierna kommer att användas i årets lönerevision, som börjar till hösten. Lönesättande chefer ansvarar för att föra en dialog med sina medarbetare och konkretisera lönekriterierna.

– Det är viktigt att man redan nu pratar om vad de centrala lönekriterierna innebär på den egna arbetsplatsen och i den egna yrkesrollen, säger HR-strateg Anna Andersson.

Här kan du läsa lönekriterierna

Förutom Sara Bjärstorp och Anna Andersson bestod arbetsgruppen av Nils Ekelund, prefekt på fakulteten för lärande och samhälle, Patricia Staaf, föreståndare för Centrum för akademiskt ledarskap, Peter Nilén, avdelningschef på Biblioteket, Ann-Marie Campbell för Saco-S samt Naser Eftekharian för OFR.