Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny bok om att arbeta miljöstrategiskt

2017-05-31

NY BOK. Karin Westerberg och Kjell Mårtensson har just kommit ut med en ny lärobok på Liber,  Miljöstrategiskt arbete: företaget i det nya strategiska landskapet. Idén till boken har vuxit fram ur olika forskningsprojekt och undervisningssituationer, där företagets arbete med miljöfrågor har satts in i ett större hållbarhetsperspektiv.

– Under våra möten med företag och studenter, har vi sett att det saknas en bok som tar ett helhetsgrepp och sätter in företagets hela verksamhet i ett miljöstrategiskt sammanhang, säger författarna.

Boken riktar sig framför allt till studenter inom företagsekonomi, miljövetenskap, hållbar stadsutveckling samt olika civilingenjörsprogram.

– När vi arbetat med olika projekt och varit ute och gjort intervjuer i företag och andra organisationer har vi dock märkt att det finns ett intresse att arbeta med miljöfrågor, men att det saknas idéer och kunskaper om hur man gör det på ett effektivt sätt. Därför kan boken också vara ett bra verktyg i internutbildningar inom företag, kommuner och myndigheter”, säger Kjell Mårtensson. 

En grundläggande förutsättning för mänsklig verksamhet

Boken tar sin utgångspunkt i insikten att all produktion och konsumtion av varor och tjänster har sin grund i natursystemen och i de ekosystemtjänster som de bidrar med. Naturen och dess ekosystemtjänster är därmed den grundläggande förutsättningen för mänsklig verksamhet och för människans välbefinnande. Företag är självklart inget undantag. För att kunna driva långsiktigt hållbara, effektiva och lönsamma företag, måste därför naturen ses som en central intressent i företaget. Frågan blir då hur företaget ska kunna hantera sina relationer till naturen på ett sätt som minskar negativ påverkan på naturens system?

I boken försöker författarna besvara denna fråga. I de olika kapitlen presenteras perspektiv och modeller som synliggör, utmanar och förändrar företagets relation till naturen. Boken visar också hur viktigt det är att miljöarbetet integreras i företagets alla verksamheter och delar. Det räcker inte med att ha en miljöpolicy eller delta i ett system för miljömärkning. Det miljöstrategiska arbetet måste också handla om vilka konkreta resurser företaget använder, var de kommer ifrån och hur de hanteras. Det handlar också om att se över hur företaget är organiserat och samverkar med andra aktörer som leverantörer, kunder, forskning och intresseorganisationer. I grunden handlar det om att förändra företagets kultur, ledning och styrning och inte minst att ta till vara på och utveckla de anställdas engagemang och kunskaper. 

Flera perspektiv

Det miljöstrategiska arbetet som beskrivs i boken, omfattar alltså många olika aspekter och handlar i grunden om att hantera de komplexa miljöproblem vi idag står inför.

– När vi skrev boken, var det därför en stor fördel både att vi har arbetat tillsammans med dessa frågor länge, och att vi kommer från så olika håll, säger Karin Westerberg.

– På så sätt kunde vi bidra med olika infallsvinklar och teoretiska perspektiv: jag med mina perspektiv från humanekologi och etnologi och Kjell med sina från företagsekonomi och sociologi.

Båda författarna betonar också den hjälp de haft från kollegor och andra experter.

– Vi måste också tacka våra studenter och de personer vi mött genom våra forskningsprojekt. Tillsammans har de hjälpt oss att se nya aspekter av det miljöstrategiska arbetet, som vi själva kanske inte själva hade sett, säger Kjell Mårtensson.

Text: Johanna Svensson