Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nu uppdateras utkast till strategi

2017-06-08

STRATEGI 2018-2022. Ett 20-tal dialogmöten är genomförda.  
Nu arbetar rektor, prorektor och arbetsgruppen med att uppdatera utkastet till ny strategisk plan.
– Under mötena på institutionerna, biblioteket och med gemensamt verksamhetsstöd har vi fått in många kloka och relevanta synpunkter, kommentarer och förslag på förändringar, säger Kerstin Tham.

Rektor Kerstin Tham och prorektor Per Hillbur har under våren, tillsammans med en arbetsgrupp (tio kollegialt utsedda akademiska kollegor samt doktorand- och studentrepresentant), arbetat med Malmö universitets strategiska plan för nästkommande femårsperiod.
Gruppen presenterade i inledningen av förra månaden ett första utkast till ny plan, vilket sedan har fungerat som underlag vid de dialogmöten som nu har genomförts runt om på lärosätet. Till träffarna bjöds medarbetare in från samtliga institutioner, biblioteket och gemensamt verksamhetsstöd. Drygt 370 kollegor närvarade och deltog i diskussionerna.
Dessutom har ett stort antal medarbetare lämnat kommentarer och synpunkter på utkastet i gruppen ”Diskutera Strategi 2018-2022” på högskolans Yammersidor.  
– Fantastiskt att se ett så stort engagemang bland medarbetarna, både på våra möten och digitalt.
– Det visar att många känner både ansvar för och en vilja att bidra till vårt lärosätes fortsatta utveckling när vi nu ska bli universitet, säger Kerstin Tham.

Efterfrågat förtydliganden och definitioner
Medarbetarnas synpunkter och kommentarer har berört allt från dokumentets struktur och utformning, vision och mål till att vissa värden, perspektiv och verksamhetsområden behöver lyftas fram mer i dokumentet. Många har också efterfrågat förtydliganden och definitioner av viktiga begrepp.  
Här återges några få citat, av hundratals, från mötenas minnesanteckningar och Yammer:

  • ”Överlag bra, igenkänning och positivt.”
  • ”Positivt överraskad. Uppskattar fokus på tjänsteplanering, chefer samt ledarskap och demokrati.”
  • ”Bra att akademiska värden är det första nyckelområdet. Detta är kärnan”.
  • ”Digitalisering saknas.”
  • ”Mitt allmänna intryck av dokumentet är att det är väldigt ojämnt vad gäller operativ nivåindelning (vision, strategi, taktik)”.
  • ”…MaUs styrkor och karaktärsdrag behöver förtydligas och skrivas ut tydligare.”
  • ”Vad innebär samhällsengagemang? Ordet upprepas men utan att konkretiseras.”
  • ”Internationalisering behöver tydliggöras.”

– Vi har arbetat vidare med utkastet under tiden vi har varit ute och diskuterat på våra dialogmöten. Så vi har både lyssnat och skrivit på en och samma gång.
– I den nya version som vi arbetar med nu har vi beaktat många av kollegornas synpunkter och förslag som kommit fram på mötena, säger Per Hillbur, prorektor.

Beslut fattas i höst
På fredag (9 juni) ska arbetsgruppen arbeta vidare med den senaste versionen. Därefter är det tänkt att det omarbetade utkastet till strategisk plan ska skickas i nästa vecka (13 juni) till högskolestyrelsen samt remissinstanserna: fakultetsstyrelserna, biblioteket, gemensamt verksamhetsstöd, beredningarna samt studentkårerna och doktorandkåren. Dessa har sedan på sig till 8 september att komma in med sina remissvar. Beslut om den nya planen väntas fattas av högskolestyrelsen senare i höst.
I samband utskicket i nästa vecka kommer det nya utkastet även att bli tillgängligt för övriga medarbetare på lärosätet.
– Det är viktigt att arbetet och processen är transparant och att dokumentet blir väl förankrat inom organisationen, avslutar Per Hillbur.  

Text: PM ERIKSSON