Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Här kan du läsa nya strategiutkastet

2017-06-13

STRATEGI 2018-2022. Utkastet är nu uppdaterat.
I dag skickas den senaste versionen av den nya strategiska planen ut till högskolestyrelsen samt en rad interna remissinstanser.
– Vi ska komma ihåg att det fortfarande är ett arbetsmaterial.
– Dokumentet lär behöva omarbetas ytterligare några gånger innan vi är i hamn, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö högskola.   

  Kerstin Tham
  Kerstin Tham, rektor vid Malmö högskola

De remissinstanser som nu ska fördjupa sig i det nya utkastet är fakultetsstyrelserna, beredningarna (utbildning, forskning och samverkan), biblioteket, gemensamt verksamhetsstöd samt doktorandkåren och studentkårerna. Dessa ska lämna sina svar senast fredag 8 september.
Därutöver är det planerat att bland andra högskolestyrelsen, högskolans ledningsgrupp, högskoleledning och rektorsgrupp åter ska få ge sin syn på framarbetat material och komma med inspel och synpunkter.
Beslut om den nya planen väntas fattas av högskolestyrelsen först senare under hösten.       
– Det är viktigt att arbetsprocessen för att ta fram vårt strategidokument är både grundlig och transparent.
– Vi ska inte ha för bråttom i detta arbete, säger Kerstin Tham, rektor på högskolan.

Kortat ner dokumentet
Det aktuella utkastet är en omarbetad version av den plan som presenterades för lärosätets medarbetare i början av förra månaden och som fungerade som underlag vid ett 30-tal olika dialogmöten på högskolan.
Vid dessa träffar närvarade drygt 370 kollegor – som bidrog med en rad väl genomtänkta kommentarer och förslag på förbättringar.
– Det har hänt ganska mycket med utkastet under och efter dialogmötena. Vi har försökt korrigera, ändra och få med flera av de saker och aspekter som kollegorna lyft på mötena.
– Bland annat har vi kortat ner dokumentet, försökt bli tydligare i våra formuleringar och hitta en jämnare nivå bland strategierna samt skriva fram ordentliga läsanvisningar, avslutar Kerstin Tham.  
– Men än är vi inte färdiga med arbetet. Under processens gång behöver vi tydliggöra de viktigaste prioriteringarna för att vi ska lyckas med vår omvandling från högskola till universitet under de kommande fem åren, säger Kerstin Tham.

Även det nya utkastet – som nu blir tillgängligt även för övriga medarbetare på högskolan – kan diskuteras och kommenteras i gruppen ”Diskutera Strategi 2018-2022” på högskolans Yammersidor. 

Text: PM Eriksson