Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

"Nu har vi något konkret att visa upp"

2017-05-17

STRATEGI 2018-2022. Vårens intensiva insats har resulterat i ett första utkast till ny strategisk plan. Nästa fas i arbetet är att samla in kommentarer och synpunkter på dokumentet från kollegor på högskolan. 
– Nu har vi äntligen något konkret att förhålla oss till och visa upp för kritisk granskning och diskussion runtomkring i organisationen, säger Niclas Andersson på Fakulteten för teknik och samhälle. 

  Niclas Andersson, forskare vid Malmö högskola
  Niclas Andersson, en av medarbetarna i arbetsgruppen som tagit fram ett första utast till ny strategisk plan. 

Niclas Andersson är till vardags universitetslektor och forskare på Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik. Han är en av medarbetarna i högskolans arbetsgrupp som har fått i uppgift att ta fram ett förslag till en universitetsövergripande strategisk plan för kommande fem år.
Gruppen ägnade sig inledningsvis främst åt att studera andra lärosätens visions- och strategidokument samt att diskutera planens syfte, struktur och inriktning samt målgrupp. Därefter har gruppens deltagare – tillsammans med rektor Kerstin Tham och prorektor Per Hillbur, som leder strategiarbetet – fokuserat på att formulera ett första utkast. Enligt denna preliminära version är det tänkt att planen ”ska vara konkret, användbar och utgå från den akademiska verksamheten”. 
– Det var klokt att vi under våra inledande möten fick upp allt på bordet och hade en bred diskussion om planen och dess funktion.
– Det bidrog till att vi hittade en form för hur strategin ska presenteras utifrån nyckelområden, som känns relevanta för verksamheten, och hur nu-läge, mål och strategier ska formuleras. Strukturen känns pedagogisk och en smula nyskapande, säger Niclas Andersson.
Han förklarar också att det har varit viktigt för arbetsgruppen att hitta rätt språkligt uttryck i planen.
– Jag tycker att vi även här har börjat hitta en rak och tydlig ton. Vi har, hoppas jag, undvikit att trilla ner i det otäcka floskelträsket.

"Förankring är viktigt"
Under innevarande månad, maj, anordnas dialogmöten med samtliga institutioner, biblioteket och gemensamt verksamhetsstöd – där medarbetare har möjlighet att kommentera utkastet och lämna förslag på förbättringar.
Dessförinnan har det anordnats workshoppar med samma tema och det ska även genomföras en remissrunda hos fakulteternas styrelser i sommar. Strategiarbetet har dessutom under våren diskuterats i högskolans ledningsgrupp och beredningar.
– Förankring är viktigt, det har också Kerstin (Tham) och Per (Hillbur) varit tydliga med från början av vårt arbete.   
– Jag vill samtidigt tro att vi i arbetsgruppen har lyssnat och förhållit oss konstruktivt till de synpunkter som hittills framkommit på olika möten, exempelvis workshopparna.

# Hur uppfattar arbetsprocessen hittills i gruppen?
– Jag är glad över det stora engagemang, öppenheten och lyhördheten som finns i arbetsgruppen. Det känns som alla vill och får komma till tals och bidra i arbetet, det gäller såväl professorer, doktorand eller student. Klimatet är väldigt konstruktivt.
– Tidigare i mitt arbete, oberoende av vilket lärosäte jag arbetat på, så har jag inte reflekterat så mycket över respektive universitets strategiska plan.
– Efterhand som jag varit delaktig i denna process har jag emellertid börjat förstå vikten av att ha en genomtänkt strategisk plan, den är lärosätets personliga avtryck: detta är Malmö högskola, detta står vi för och detta vill vi.    

# Vilka utvecklingsområden ligger dig varmast om hjärtat för att högskolan ska kunna växla upp till ett universitet?
– Det är naturligt att diskussionen om forskning får stort utrymme i den strategi som ska leda oss från högskola till universitet.
– I utkastet poängteras samtidigt krav på hög kvalitet i både forskning och utbildning, vilket för utbildningens del i mångt och mycket handlar om att denna ska vara forskningsbaserad. Det gäller därför nu att inte glömma bort utbildningen i den strategiska planen när det gäller exempelvis kompetenskrav och möjligheter till pedagogisk meritering och pedagogiska karriärvägar.
– Utbildningens och undervisningens kvalitet är väldigt viktig för lärosätets utveckling på lång sikt, avslutar Niclas Andersson. 

Text: PM Eriksson