Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nu finns en plan för hur Niagaraomtaget ska gå till

2017-06-08

ARBETSMILJÖ. En struktur för att arbeta med Niagaraomtaget är på plats. I projektdirektivet betonas starkt att medarbetarna i de olika miljöerna ska ha en stor delaktighet i den fortsatta processen och utformningen av miljön.

I mitten av mars initierade rektor Kerstin Tham en ny process för att skapa en hållbar arbetsmiljö i Niagara. Bakgrunden är bland annat den arbetsmiljöundersökning som gjordes vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA). Miljöerna i Niagara ska utformas på ett sätt som understödjer undervisning och forskning, inklusive administration. Nu finns ett projektdirektiv för hur arbetet ska organiseras och vad projektet ska innehålla.

– Nu har vi en grund för att sätta igång det här viktiga arbetet, det ska bli skönt, säger Kerstin Tham.

I projektdirektivet beskrivs en process med flera olika steg. Det första steget som innebär en inventering av miljöer och grupperingar i Niagara nu och tre år framåt, är redan påbörjat. Därefter görs en nulägesanalys och baserat på den tar projektgruppen fram förslag på olika typmiljöer och kostnader för dessa. Därefter genomförs workshops där de olika förslagen diskuteras och så småningom fattas det beslut om vilka åtgärder som ska vidtas.

Transparens och förtroende

I projektdirektivet betonas starkt att medarbetarna i de olika miljöerna ska ha en stor delaktighet i den fortsatta processen och utformningen av miljön. Tidigare inventeringar och undersökningar ska tas tillvara och användas som grund för det fortsatta arbetet. Det är också viktigt att alla frågor som berör förändringar i Niagara går genom detta projekt.

Så organiseras arbetet

Rektor är projektägare för Niagaraomtaget och prorektor Per Hillbur är ordförande för styrgruppen där också dekanerna för Teknik och samhälle och Kultur och samhälle, en representant från den akademiska verksamheten och en studentrepresentant ingår. Projektgruppen består av en huvudprojektledare, en representant från den akademiska verksamheten, en representant från HR-avdelningen och arbetsmiljöombud för medarbetare och studenter. Huvudprojektledare är Mats Lyberg, nyanställd på Byggnad och service sedan sex månader och tidigare fastighetschef på Högskolan i Halmstad. Det kommer också att finnas en referensgrupp.

Tidsplan efter sommaren

Projektgruppen ska senast den första september 2017 föreslå en tidsplan för de olika leveranserna från projektet och eventuella större ombyggnationer ska om möjligt genomföras under sommaren 2018, och vara färdigställda till terminsstart höstterminen 2018.

Läs mer om Niagaraomtaget i projektdirektivet

Text: Johanna Svensson