Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hög tid att söka programstöd

2017-10-03

FORSKNING. Nu utlyses stöd för flervetenskapliga forskningsprogram.
Satsningen är ett led i högskolans strävan efter att lärosätets forskning ska vara nyskapande, framstående och gränsöverskridande samt adressera angelägna samhällsfrågor
Programstöden kommer att ha en varaktighet på fem år.  

Rektor Kerstin Tham fattade beslutet i ärendet under måndagen (2 oktober) efter en lång beredningsprocess – där frågan bland annat har behandlats vid ett flertal tillfällen i forskningsberedningen och högskolans ledningsgrupp.
– Förberedelsearbetet inför strategiskt viktiga beslut måste få ta tid. Nu tycker jag att vi hittat en bra nivå på innehållet och kriterierna och fått fram en väl genomarbetad utlysning, säger Kerstin Tham.

Enligt beslutat utlyses ”stöd för maximalt fyra forskningsprogram som innebär att rektors strategiska resurs samfinansierar varje forskningsprogram med upp till tre miljoner kronor per år under fem år”. Samtidigt förväntas berörda fakulteter och institutioner vid universitetet bidra ”med insatser i minst samma storleksordning” genom antingen basanslaget eller externa bidrag. Befintlig forsknings- eller kompetensutvecklingstid kan då ingå i fakulteternas bidrag.

De olika forskarnätverken eller grupperingarna vid högskolan har nu på sig fram till 1 februari att formulera och lämna in sina ansökningar. I ansökningarna ska dessa bland annat ange:

  • Bakgrund, syfte och frågeställningar. Exempelvis teoretiska utgångspunkter och hur programmets forskningsfrågeställningar och projekt förhåller sig till varandra och skapar en tematisk helhet.
  • Betydelse för forskningsområdet. Vilken ny kunskap som programmet tänker sig tillföra vetenskapssamhället.
  • Genus- och mångfaldsperspektiv för programmet.
  • Arbetsplan – organisation och tidsplan.
  • Kunskapsspridning – såväl inom som utanför akademin.
  • Budget – som är godkänd alternativt förankrad hos berörda dekaner eller prefekter.

Ansökningarna ska efter inlämnandet granskas av en kommitté bestående av internationellt erfarna forskningsbedömare. Kommittén avser att värdera och rangordna i vilken grad de olika ansökningar uppfyller kriterier som: vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet, forskargruppens kompetens och sammansättning samt planerad kunskapsspridning och akademiska samarbeten.  Rektor Kerstin Tham ska därefter fatta beslut om fördelning av aktuella stöd så att utbetalning kan ske under nästa höst.

De forskningsprogram som kommer att beviljas stöd ska även utvärderas inför sina femte verksamhetsår. Dessa utvärderingar ska ske enligt samma rutiner som i dag används vid utvärdering av lärosätets forskningscentrum.
– Om utvärderingarna visar på goda resultat och rekommendationer så kan nästa steg bli att forskningsprogrammen övergår i att bli forskningscentrum, säger Kerstin Tham.   

Text: PM Eriksson