Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nästa fas i arbetet med strategisk plan

2017-01-18

UNIVERSITETSSTATUS. Nu inleds nästa fas i arbetet med att ta fram en ny strategisk plan för Malmö universitet 2018-2022.
Under ett heldagsmöte ska den utsedda arbetsgruppen bland annat diskutera innehållet i Strategi 2020 och det fördjupade underlaget till regeringen. 
– Den nya planen ska bygga vidare på bland annat dessa arbeten och identifierade målområden för universitetet, säger Kerstin Tham, högskolans rektor.

Fredagens heldagsmöte (20 januari) är startskottet på ett intensivt arbete under närmaste halvåret för arbetsgruppen – som utöver rektor Kerstin Tham och prorektor Per Hillbur består av fem professorer och lika många universitetslektorer från fakulteterna samt en doktorand och en student. Till gruppen har det även kopplats ett administrativt stöd som ska handhas av Paula Pragert, planeringschef och Madeleine Persson, analytiker.
Enligt planerad dagordning ska gruppen under mötet – utöver att reflektera kring tidigare strategisk plan och regeringsunderlaget – gå igenom arbetsprocess, tidsplan och roller samt, inte minst, diskutera syftet med den kommande den universitetsgemensamma strategiska planen.
Dessutom är det tänkt att deltagarna i arbetsgruppen ska tilldelas en arbetsuppgift inför kommande möten – att titta på och analysera exempel på liknande visions- eller strategidokument hos andra lärosäten, såväl nationellt som internationellt.  
– Vi har en grannlaga, men väldigt inspirerande, uppgift framför oss.
– Samtidigt tycker jag att vi har en väldigt bra bas att stå på inför detta arbete. Såväl Strategi 2020, det fördjupande underlaget till regeringen som de strategiska satsningar och prioriteringar som fakulteterna ska lämna in i vår är och kommer att vara viktiga fundament och byggstenar i denna process.
– Det är viktigt är att vi lyckas skriva fram en strategisk plan som är både konkret och angelägen för medarbetarna och som kan guida oss i arbetet med att forma framtiden för Malmö universitet, säger Kerstin Tham.  

Utöver arbetsgruppens nio egna arbetsmöten är det även planerat att rektor Kerstin Tham och prorektor Per Hillbur – och i vissa fall delar av arbetsgruppen – ska genomföra sammanlagt ett 50-tal dialogmöten under arbetsprocessen. Detta för att både förankra arbetet och på inspel från verksamheten.
Då kommer bland annat aktuella strategifrågor att ventileras med medarbetarna på samtliga institutioner på högskolan, de tre högskolegemensamma beredningarna och på prefektmöten. Dessutom kommer de att fortlöpande informera om det strategiarbetet på rektors stormöten för medarbetare i mars och maj.
– Vår ambition är att arbetsprocessen ska vara så transparant som möjligt. Inspel och synpunkter från högskolans olika medarbetare är otroligt viktiga för att vi ska nå ett bra resultat. Malmö högskola är sina medarbetare och studenter.
– Det är också viktigt att vi skapar ett öppet klimat som tillåter kritiska diskussioner inom gruppen, säger Kerstin Tham.  
Hon passar därför på att uppmana samtliga medarbetare på högskolan att läsa det fördjupade underlaget – och då framför allt kapitel fyra som handlar om vägen framåt för lärosätet.
– Materialet i detta kapitel bör fungera som en utgångspunkt i de inplanerade dialogerna, avslutar Tham.  
 
Representanterna i arbetsgruppen
Kerstin Tham
, rektor
Per Hillbur, prorektor

Julia Davies
, professor i oral biologi (OD)
Per Alstergren, professor i orofacial smärta och käkfunktion (OD)
Niclas Andersson, universitetslektor i byggproduktion (TS)
Maria Engberg, universitetslektor i människa-datorinteraktion (TS)
Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap, inriktning etnologi (LS)
Magnus Erlandsson, universitetslektor i statsvetenskap, inriktning organisation och ledarskap, (LS) Charlotta Sunnqvist, universitetslektor i vårdvetenskap (HS)
Vitaly Kocherbitov, professor i biomedicinsk teknik (HS)
Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad (KS)
Victor Lundberg, universitetslektor i globala politiska studier (KS)

Malin McGlinn, doktorand i urbana studier (KS)
Jenny Börjeson, ordförande, Studentkåren Malmö 

Paula Pragert, planeringschef, gemensamt verksamhetsstöd
Madeleine Persson, analytiker, gemensamt verksamhetsstöd

Text: PM Eriksson