Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny process ska ge långsiktig planering

2017-03-21

MEDARBETARE. Nuvarande styrmodell är upphävd.
Högskolan ska i stället från och med i höst utgå från en ny lärosätesgemensam process för planering, budgetering och uppföljning.  
– Syftet med förändringen är bland annat att underlätta det långsiktiga planeringsarbetet av den akademiska verksamheten, säger Kerstin Tham, rektor på högskolan.

  Kerstin Tham
  Kerstin Tham, rektor vid Malmö högskola. 

Högskolestyrelsen fattade beslutet strax före jul- och nyårshelgerna att dagens modell för styrning ska skrotas från och med nästa årsskifte. Ett viktigt skäl till detta var att högskolans kommande planering och uppföljning i större utsträckning än tidigare – ska underlätta det strategiska utvecklingsarbetet av utbildnings- och forskningsverksamheten på institutionerna.
– Den nuvarande styrmodellen är mer toppstyrd från högskolestyrelsen och rektor, medan den nya modellen ska utgå från den akademiska verksamheten vid institutionerna och möjliggöra en mer långsiktig planering.
Nyligen fattade därför rektor Kerstin Tham i sin tur ett beslut om att lärosätet till nästa år ska ha etablerat processen ”Att planera, budgetera och följa upp verksamhet”. 
– Tanken är att styrningen ska bli mindre detaljinriktad och mer förutsägbar och ta mer hänsyn till förutsättningarna i kärnverksamheten, säger Kerstin Tham. 

Arbeta vidare med modellen
Den universitetsgemensamma strategiska planen (2018-2022) som arbetas fram nu under våren är tänkt att bli vägledande för institutionernas planering och uppföljning. Med denna plan som utgångspunkt ska institutionerna sedan under hösten ta fram sina treåriga verksamhets- och kompetensförsörjningsplaner med stöd av respektive fakultetsledning.
– Det ska arbetas vidare med nya modellen under innevarande år. En fråga som behöver diskuteras mer är vilken roll fakultetsledningarna och fakultetsstyrelserna bör ha från och med nästa år när det gäller att planera, budgetera och följa upp, säger Kerstin Tham.

Inför formulerandet av verksamhetsplanerna ska institutionerna även ha fått besked om lokalkostnader och indirekta kostnader för aktuell tidsperiod – varav de första två åren ska vara fastställda medan tredje året ska ange förutsättning för långsiktig planering.   
– Ambitionen är att verksamhetsplaneringen ska bli mer hållbar över tid. Det ska även finnas mer utrymme för kollegialt inflytande över planering och uppföljning av den akademiska verksamheten.    
– Institutionernas treåriga verksamhetsplaner ska uppdateras en gång per år så att det alltid finns en treårig plan för respektive del av organisationen, säger Kerstin Tham.

Bygger på intervjuer
Bakomliggande skäl till aktuell förändring av planeringen är att högskolans akademiska chefer i framtiden ska behöva lägga mindre tid på planeringsprocessen – och mer tid på verksamhets- och kvalitetsutvecklingsarbete. Utformningen är bland annat ett resultat av en serie intervjuer med prefekter i organisationen.

Text: PM Eriksson