Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Många inspel till strategi på workshop

2017-04-05

STRATEGI 2018-2022. Värna om mångfalden, låt flera kompetenser komma in tidigt i olika insatser och tydliggör vad akademisk frihet innebär för oss på högskolan.
Det var några synpunkter som lyftes av deltagarna i workshop ”Strategi 2018-2022” – den första av tre inplanerade under våren.   

  Straetgiworkshop på Hälsa och samhälle
  Strategiworkshop på Hälsa och samhälle
  Strategiworkshop på Hälsa och samhälle
  Strategiworkshop i Hälsa och samhälles lokaler. Nästa workshop anordnas torsdag 20 april.   

Rektor Kerstin Tham inledde måndagens workshop i Hälsa och samhälles fastighet med att berätta om vad arbetsgruppen som ska ta fram ett utkast till ny strategisk plan har kommit fram under sina sex inledande möten.
Hon förklarade bland annat att gruppens ambition är att den nya planen ska vara konkret, användbar och utgå från den akademiska verksamheten. 
– Vi har gått ganska grundligt tillväga från början och tittat exempelvis på många andra lärosätens strategiska planer, både nationellt och internationellt. Det för att få inspiration och för att, inte minst, veta vilka typ av planer som vi inte vill skriva.
Kerstin Tham berättade vidare att gruppen även gjort en ordentlig nulägesanalys utifrån olika nyckelområden samt sammanställt en rad olika utvecklingsområden som ska bidra till det övergripande målet – hög kvalitet i utbildning och forskning.
Dessa utvecklingsområden har samlats under följande rubriker: akademiska kärnvärden; kompetens, ledarskap och karriärvägar; arbetsmiljö – tidsutrymme; akademiska miljöer samt stöd och infrastruktur.   
– Ett begrepp som också har lyfts under dessa diskussioner är tillit. Det är något som ska känneteckna all verksamhet, till exempel tillit till de olika medarbetarnas kunskaper och professioner.

Nästa steg under workshoppen var att deltagarna hade gruppdiskussioner utifrån fyra frågeställningar:

  • Vad ska känneteckna Malmö universitet?
  • Hur skapar vi goda akademiska miljöer?
  • Hur skapar vi en inkluderande kollegialitet?
  • Hur värnar vi om den akademiska friheten och integriteten?

Under den avslutande redovisningen av samtalen lyfte sedan deltagarna fram en rad olika funderingar och förslag, exempelvis:

  • Universitetets kännetecken: viktigt med mångfald på alla nivåer, forskning och utbildning nära samhälle och människor och öppenhet.
  • Akademiska miljöer: gör forskningen till en attraktiv del av undervisningen, rekrytera kompetenta forskningsledare samt rätt proportioner mellan stöd och kärnverksamhet.
  • Inkluderande kollegialitet: balans mellan centralisering och decentralisering samt att fler resurser och kompetenser kommer in tidigt i olika insatser.
  • Akademisk frihet och integritet: tydliggör vad begreppen betyder på vårt lärosäte och undvik tung administrativ belastning på forskare och lärare.

– Jag tycker att det blev reflekterande, konstruktiva och intressanta samtal, där det kändes som att rektor och prorektor lyssnade på våra synpunkter.
– Den nuvarande strategiska planen, Strategi 2020, innehåller lite för mycket blomsterspråk. Så det är positivt att vi nu pratar i mer konkreta termer. Jag hoppas att detta anslag även kommer att återspeglas i den nya strategiska planen, sa Jens Sjölander, avdelningen för innovation och utveckling, efter workshoppen. 

Text: PM Eriksson