Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Malmö universitet ska vara jämställdhetsintegrerat år 2020

2017-05-19

MALMÖ UNIVERSITET. Nu är handlingsplanen för jämställdhetsintegrering 2017–2019 fastställd av rektor Kerstin Tham. Det kommande arbetet kommer att handla om att införa och förbättra rutiner och öka kunskaperna i organisationen för att säkerställa likvärdiga möjligheter för kvinnor och män.

– Jämställdhet kommer att vara en viktig kvalitetsaspekt i både forskning och utbildning, och nu har vi en tydlig handlingsplan, sade rektor Kerstin Tham när planen presenterades för chefer på onsdagen.

Handlingsplanen innehåller tre prioriterade områden: jämställdhetshetsintegrerade forskningsmiljöer, jämställda akademiska karriärvägar och jämställdhetsintegrerade professionsutbildningar. Målet är att skapa likvärdiga villkor för kvinnor och män.

– En grundläggande utgångspunkt är att det utvecklings- och förändringsarbete som beskrivs i handlingsplanen ska göras inom ramen för ordinarie verksamhet. Det är jätteviktigt för att säkerställa att hållbara och varaktiga lösningar tas fram för jämställdhetsintegrering av verksamheten, säger Cristina Liljeroth, HR-strateg och samordnare för arbetet.

Problembilden

Bland studenter har vi betydligt fler kvinnor än män, särskilt i professionsutbildningarna är utbildningsvalen traditionella, av tolv yrkesexamina är bara två –biomedicinsk analytiker och tandläkare, jämställda. Nio är kvinnodominerade och en mansdominerad. Betydligt fler män än kvinnor gör akademisk karriär. Samtidigt visar studier av den kvalitativa jämställdheten att män har mindre krav på sig att delta i möten och utföra administrativa arbetsuppgifter och att kvinnors kompetens osynliggörs. Bland doktorander anställda vid Malmö högskola är 43 procent män och 57 procent kvinnor men i de två övre karriärstegen har männen gått om, bland docenterna är det 61 procent män och 39 procent kvinnor och professorer 65 procent män och 35 procent kvinnor (JämiX 2016).

Hur ska jämställdhetsintegreringen gå till?

Aktiviteterna i handlingsplanen handlar om hur vi kan förändra hur vi gör i vårt var vardagliga arbete för att göra verksamheten jämställdhetsintegrerarad, och på sikt jämställd. Här behöver vi både öka kunskapen om genus och hur ojämställdhet skapas i akademin och skapa mer proaktiva styr- och beslutsdokument och processer som stödjer ett jämställt arbete. För att genomföra aktiviteterna kommer det att finnas stödjande resurser, riktade utbildningar och stödjande material till beredningar, HR-specialister, anställningsnämnder, chefer och programansvariga med flera.

– Vi behöver träna oss i att se mönster och struktur för hur vi är och gör i mötet med varandra och hur de får betydelse de beslut vi fattar i vardagen, säger Cristina Liljeroth.

Varför gör vi detta?

Alla universitet och högskolor i Sverige har fått i uppdrag att jämställdhetsintegrera verksamheten till och med år 2019. Ansvaret för jämställdhetsintegreringen ligger hos rektor som delegerar till de med ansvar, mandat och befogenheter inom verksamheten.

Våra utbildningar, vår forskning och vårt sätt att agera påverkar hur samhället ser ut och utvecklas. Det handlar om mänskliga rättigheter och som myndighet och lärosäte har Malmö högskola ett särskilt ansvar och uppdrag. Nu börjar arbetet med att ta fram rutiner och öka kunskaperna i organisationen för att säkerställa likvärdiga möjligheter för kvinnor och män. Kön får inte vara ett dolt kriterium för hur du får delta, bli sedd och lyssnad på, kan påverka och utvecklas i dina studier eller ditt arbete. 

Hur har handlingsplanen tagits fram?

En arbetsgrupp har tagit fram handlingsplanen för jämställdhetsintegrering. Planen har diskuterats på vägen i fakulteternas ledningsgrupper, högskolans ledningsgrupp, i beredningarna, den har samverkats fackligt och med kåren, Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet som har ett nationellt uppdrag att stödja jämställdhetsintegreringsarbetet har kommit med synpunkter.

Vad händer nu?

– I förra veckan genomfördes den första kunskapshöjande insatsen i genus i akademin för processledare och medarbetare vid universitetskansliet. Planeringen för hösten pågår, redan nu är det klart att vi i augusti kommer genomföra motsvarande för ekonomer/ekonomicontrollers och utbildningsbredning, säger Cristina Liljeroth.

Läs handlingsplanen här

Hur ligger det till med jämställdheten på högskolan nu, läs om Jämix-undersökningens senaste resultat

Se också mah.se/jamstalldhetsintegrering - mer material kommer efterhand

Den 26 oktober 2017 genomförs en dag om genusmedveten resursfördelning, skriv in i kalendern!

Text: Johanna Svensson