Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Malmö universitet får rejält ökade anslag 2018

2017-09-21

Totalt kommer Malmö universitet få 140 miljoner kronor extra till utbildning och forskning nästa år. Det framkommer av regeringens nu framlagda budgetproposition.

Vad det mer precist handlar om när Malmö högskola övergår till universitet är:
- 120 nya ”fria” utbildningsplatser som inte är öronmärkta.
- Forskningsanslaget ökar med 98 miljoner och utbildningsanslaget ökar med närmare 42 miljoner.
- Staten bildar ett holdingbolag knutet till Malmö universitet med ett kapitaltillskott på 1,5 miljoner
- Kvalitetsförstärkningar i grundutbildningen består.

Forskningsanslaget och innehållet i forskningen är det som har högsta prioritet när högskolan blir universitet 1 januari 2018. Anslaget höjs från 139 miljoner till närmare 237 miljoner 2018. Totalt förstärker regeringen universitetens och högskolornas basanslag till forskning  med 500 miljoner, där Malmö universitet, Mau, alltså får närmare en femtedel av de pengarna.

"Forskningsvolymen måste öka"
Rektor Kerstin Tham har gång på gång framhållit att forskningsvolymen måste öka och att balansen mellan utbildning och forskning ska förskjutas så att forskningen trappas upp. 
kerstintham_liten- Nu får vi en första skjuts i statliga medel och vi vill nu identifiera styrkeområden i forskningen som bör prioriteras, säger Kerstin Tham.
- Det betyder dock inte att vi på något sätt kan slå oss till ro, fortsätter Tham. Dels måste vi fortsätta att skriva fram riktigt bra och konkurrensdugliga forskningsansökningar som visar sig i beviljade medel. Dels måste vi arbeta för fortsatt ökade basanslag gällande forskning direkt till universitetet.

Den nya kvalitetsindikatorn för fördelning av forskningsmedel, samverkan med övriga samhället, visar sig gynna Malmö universitet. Av de 98 miljonerna utgör samverkan 3,3 miljoner medan de övriga kvalitetsindikatorerna ger mindre utdelning.

Holdingbolag
Helt nytt, efter flera uppvaktningar, är att staten bildar ett holdingbolag knutet till Malmö universitet. På det sättet kan forskning som produceras på Malmö universitet kommersialiseras och göras nyttig och samverkan med näringslivet kan öka. Ledningen för Mau är dock knappast nöjd med det relativt låga kapitaltillskottet på 1,5 miljoner för holdingbolaget.

Expansion
När det gäller utbildning, på grund- och avancerad nivå, ökar anslaget med närmare 42 miljoner, från 894 miljoner till närmare 936 miljoner.
 - Glädjande är att det nu finns en generell expansion med 120 fria platser, säger Kerstin Tham. Det betyder att vi som lärosäte själva får avgöra hur vi fördelar utbildningsplatserna för att stärka utbildningens forskningsanknytning, kvalitet och det livslånga lärandet. Generellt i budgeten talas dock om vidareutbildning/kompetensutveckling för lärare.
Cirka 3,5 miljoner av denna utökning innebär att lärosätet ska ge sommarkurser, men det preciseras inte vad dessa kurser ska handla om.

Kvalitetsförstärkning kvar
I höstbudgeten anslås ytterligare 4,7 miljoner till nybörjarplatser på lärar- och förskollärarutbildningen, vilket också aviserats i tidigare budgetpropositioner.
Det nya är att de kvalitetsförstärkande medel till grundutbildningen på närmare 16 miljoner inte tas tillbaka 2019. Tvärtom förlängs de kvalitetsförstärkande insatserna åtminstone 2019 och 2020. I budgetpropositionen talas även om att lärosätena ska ges mer långsiktiga planeringsförutsättningar.  

Text: Helena Smitt