Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lokalkostnaderna för kommande år ökar

2017-09-21

LOKALER.  Det interna kvadratmeterpriset höjs kommande år. Höjningen beror framför allt på höjda externhyror och ökade avskrivningskostnader, men också på att lärosätet beräknas växa något i samband med att vi blir universitet.

Den 28 augusti beslutade rektor om höjning av kvadratmeterpriset för kommande år, från dagens 3060 kronor per kvadratmeter till 3300 år 2018 och 3350 kronor år 2019 och 2020.

Varför ökar lokalkostnaderna?

Malmö högskolas lokalkostnader 2018-2020 ökar med i snitt 2,7 procent (cirka 7 miljoner kronor) per år jämfört med 2017. Ökningen beror dels på ökade hyror, höjd hyra för huset Klerken och tilläggshyra för att högskolan hyr mer av Studentcentrum/Nereus vid Bassängkajen, men också på att avskrivningskostnaderna ökar. Ökningen har börjat redan 2017 och beror på att tidigare igångsatta projekt, till exempel återställningen av Orkanen, börjar användas av verksamheten – det är inte förrän då kostnaderna syns. Det beror också på en förändring av kostnaderna för möbler och inventarier. Tidigare ägde varje fakultet respektive institution sina möbler och betalade den årliga avskrivningskostnaden. Alla möbler till Niagara köptes in av Byggnad och service och i samband med detta flyttades möbler och inventarier i övriga byggnader också över så att hanteringen blev lika för alla. Den lokala kostnaden på fakultet respektive institution för avskrivning på möbler och inventarier togs alltså bort och ligger numera i det höjda kvadratmeterpriset.

Hänsyn har tagits till fakulteternas information om ökade lokalbehov i samband med att forskningsanslaget ökar inför 2019. Däremot ingår inte eventuella större ombyggnationer som kan bli aktuella i och med Niagaraomtaget och OD:s ombyggnadsbehov. 

Vad ingår i priset?

 • Hyreskostnader för externa hyresavtal
 • Kostnader för media (värme, VA, el, kyla)
 • Underhåll
 • Reparationer
 • Drift- och skötselkostnader
 • Säkerhet inklusive bevakning
 • Kostnader för lokalvård, tentavakter och lokalbokning
 • Lönekostnader för projekt- och förvaltningspersonal
 • Flyttar
 • Intäkter från Restaurang, garage och externa hyresgäster
 • Avskrivningskostnader. 

Hur räknas lokalkostnaderna ut?

Malmö högskolas har en lokalförsörjningsplan som omfattar fem år och redovisar befintliga hyresavtal, kända lokalförändringar samt interna och externa hyror. Ambitionen är att kvadratmeterpriset ska vara beslutat och känt för verksamheten under en rullande treårsperiod för att underlätta för framför allt budgetering och planering av verksamheten. 

Hur kan lokalkostnaderna minska?

Högskolan har länge haft en solidarisk hyresnivå för hela högskolan, det vill säga samma kvadratmeterpris för alla. Det innebär att om en institution minskar sin yta för att få ner kostnader, minskar institutionens andel av det totala antalet kvadratmeter vilket gör att andelen för övrig verksamhet ökar.

För att minska lokalkostnaderna som helhet behöver högskolan lämna byggnader eller hyra ut delar av dem, men samtidigt är vi för närvarande trångbodda. Tomma lokaler påverkar kvadratmeterpriset men Malmö högskola har uppskattningsvis mindre än en procent tomma lokaler år 2018, medan Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) rekommenderar 3-6 procent tomma lokaler för att kunna möta en föränderlig verksamhet.

Malmö högskola har förhållandevis låga lokalkostnader med tanke på det centrala läget i en storstadsregion, men höga jämfört med universitet och högskolor med separata campus i utkanten av stan. 

Det pågår ett arbete med att ta fram en campusplan som ska underlätta för långsiktig planering och kontroll över framtida behov och kostnadsutveckling. Campusplanen tas fram i samarbete med Akademiska hus och Malmö stad och ska beslutas i högskolestyrelsen.

Text: Johanna Svensson