Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärare ska börja rapportera betyg direkt i Ladok

2017-10-18

UTBILDNING. Vid årsskiftet 2018/2019 är det meningen att lärare ska rapportera betyg direkt i Ladok. Syftet är att hanteringen av betyg ska bli snabbare och säkrare. På högskolan har övergången påbörjats och kommer förmodligen innebära viss omställningsproblematik.

I juni tog rektor beslut om att införa rutinen att betygsrapportering i Ladok på sikt ska göras av lärare. Beslutet innebär en successiv övergång till att lärare rapporterar i princip alla betyg direkt i Ladok, en övergång som redan har börjat. Övergången bör ske i samråd med studieadministrationen för att övergången ska ske så smidigt som möjligt och lärarna få det stöd de behöver från studieadministrationen vid fakulteten/institutionen. En utvärdering ska göras efter höstterminen 2017 hur betygsrapportering i Ladok fungerar för lärarna med avseende på arbetsbelastning och användarvänlighet.

Fördelarna med förändringen är att:

  • Studenten kan få sitt resultat rapporterat och attesterat snabbare – viktigt när de söker studiemedel och behöver visa behörighet i ansökningstider
  • Rapporterande lärare får tillgång till funktionalitet i Ladok för resultatnoteringar där man kan dokumentera alla icke-betygsgivande bedömningsmoment och få en tydlig överblick över studentens genomförda moment när det är dags för resultatrapportering.
  • All betygsrapportering samlas i Ladok vilket gör att behovet av att använda ItsLearning som ett parallellt system för betygsrapportering upphör, liksom andra parallella system
  • Den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018 innebär ökade krav även för till exempel enkla excellistor, vilket ytterligare understryker vikten av att minimera hanteringen av betygsunderlag utanför Ladok.

Studieadministratörer fortsätter att rapportera vissa kurser

Kurser av typen examensarbete, självständigt arbete eller projektarbete där titel ska anges i Ladok är undantagna från beslutet och ska även i fortsättningen betygsrapporteras i Ladok av studieadministrationen, eftersom även annan administration kan krävas i samband med resultatrapportering av sådana kurser vad gäller publicering och arkivering.

Beslutet medför också att en och samma lärare kan anta den dubbla rollen som rapportör och attestant för ett och samma betyg.

Bättre på sikt men svårare i början

Övergången har påbörjats och målet är att den ska vara genomförd fullt ut vid årsskiftet 2018/2019.

– Troligtvis kan vi förvänta oss viss omställningsproblematik som en följd av förändrat arbetssätt för både lärare och studieadministratörer. På sikt när rutiner är inkörda och full funktionalitet på plats, räknar vi däremot med att fördelarna överväger, säger Per Hillbur, prorektor.

Innebär då detta att mer administration och ytterligare arbetsuppgifter läggs på lärarna? Syftet med förändringen är att ta ett steg mot ökad digitalisering, att samma arbetsuppgift som alltid görs av lärarna, att rapportera sina studenters resultat, ska göras på ett mer digitalt och effektivt sätt. Samtidigt blir det ett nytt system att hantera för många lärare vilket kan kännas som mer administration i början, och för sällananvändare. Hanteringen kan även minska en del dubbel administration – att listor tas ut, fylls i, och fylls i ytterligare en gång i systemet, och att separata listor skapas som redan finns i Ladok.

Initialt innebär det ingen minskad arbetsbelastning för studieadministratörerna eftersom andra arbetsuppgifter tillkommer, som att koppla attestant och rapportör till rätt kurs i Ladok. Dessutom kommer lärarna att behöva stöd och hjälp av studieadministratörerna när de ska börja rapportera betyg. Detta i kombination med att det är ett nytt system där all funktionalitet ännu inte är färdigutvecklad gör snarare att det under en övergångsperiod blir ökad arbetsbelastning på studieadministratörerna. Men på sikt när systemet är färdigutvecklat och inkört är förhoppningen att studieadministratörerna kan frigöra tid för annan typ av stöd till lärare.

Text: Annika Andersson/Johanna Svensson