Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

13 avdelningar ska bli fyra sektioner

2017-09-06

ORGANISATION. Nuvarande 13 avdelningar ska bli fyra sektioner, den kliniska verksamheten ska förläggas i en universitetstandvårdsklinik och ett kollegialt ämnesråd ska bildas under dekan.
Det är huvuddragen i inriktningsbeslutet till ny organisation för Odontologiska fakulteten, OD.

Enligt beslutet, som rektor Kerstin Tham fattade i veckan, är tanken att den nya organisationen för fakulteten på Carl Gustafs väg ska träda i kraft i januari 2019 och att tiden fram till dess ska användas till ytterligare bearbetning av förslaget, konsekvensanalys och förankring.
–  Rektors inriktningsbeslut och tidpunkt för införande ger fakulteten och Malmö universitet en välbehövlig möjlighet att grundligt utreda förutsättningarna för den nya organisationen, inte minst vad gäller de ekonomiska villkoren.
– Fakulteten kommer att inleda det förberedande arbetet omgående och en central del i detta arbete är att den fortsatta processen präglas av öppenhet och dialog, menar Gunilla Klingberg, dekan och Per Alstergren, prodekan, som tillsammans ansvarar för arbetet med fakultetens omorganisation.

Inriktningsbeslutet till ny organisation för OD stödjer huvuddragen i det förslag som fakulteten i somras lämnade över till rektor Kerstin Tham. Av såväl förslaget som inriktningsbeslutet framgår det att:

  • ”Nuvarande 13 avdelningar grupperas i fyra sektioner. Till sektionerna organiseras den akademiska personalen (t ex lärare, forskare, doktorander, ST-tandläkare) ämnesvis.
  • Den kliniska verksamheten förläggs i en universitetstandvårdsklinik (UTK) i vilken teknisk-administrativ personal organiseras som inte ingår i gemensamt verksamhetsstöd.
  • Ett kollegialt ämnesråd bildas under Dekanus.”

Tanken är att omorganisationen, som det beskrivs i bakgrunden till OD:s förslag, bland annat ska ”förbättra ämnesövergripande samarbete och kvalitet i undervisning, klinik och forskning samt säkerställa ledarskap inom framtidens tandvård på allmän- och specialistnivå”. Ett annat syfte är att OD organisatoriskt ska bli mer lik övriga fakulteter på högskolan.
Förslaget till den nya organisationen för Odontologiska fakulteten har under året arbetats fram av en intern projektorganisation med projektgrupp, styrgrupp och referensgrupp. Under arbetets gång har samtliga medarbetare på OD bjudits in till flera möten samt haft möjlighet att ställa frågor och framföra sina synpunkter i ärendet på samarbetsplattformen Yammer.  
– Jag och övriga fakultetsledning kommer inom kort att kalla all personal till ett informationsmöte där vi berättar mer om strategin inför det fortsatta arbetet, berättar Gunilla Klingberg. 

Text: Per M Eriksson