Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hur går det med Niagaraomtaget?

2017-04-06

LOKALER. I den nya processen för Niagaras arbetsmiljö behöver högskolan ta mer hänsyn till individuella behov. Nu planerar Kerstin Tham för en helt ny styrgrupp och tar in råd från interna och externa experter för att komma på rätt spår.

Den 15 mars höll rektor Kerstin Tham ett stormöte om arbetsmiljön i Niagara. Hon initierade ett omtag, en ny process med att få en bättre arbetsmiljö i Niagara.

– Vi behöver till exempel kunna tillgodose individuella behov i högre utsträckning än idag, det tycker jag är en stor brist i den nuvarande miljön, säger Kerstin Tham.

Kerstin Tham tyckte att hon fick värdefull återkoppling både på mötet och efteråt och har arbetat vidare med planeringen av den fortsatta processen – som kommer att ta hänsyn till den kritik som har framkommit.

Viktiga utgångpunkter för att lyckas med den fortsatta Niagaraprocessen:

  • Medarbetarna i de olika miljöerna ska ha en stor delaktighet i den fortsatta processen och utformningen av miljön (co-design)
  • Miljön ska anpassas utifrån verksamhetens behov och identitet, både på grupp- och individnivå, och bidra till en hållbar arbetsmiljö
  • De akademiska miljöerna i Niagara ska utformas på ett sätt som understödjer både undervisning och forskning.
  • Den fortsatta förändringsprocessen kommer att bygga vidare på tidigare inventeringar och undersökningar
  • Hänsyn ska tas till att verksamheten kommer att växa de närmaste åren, det måste finnas utrymme för det

Sonderar internt och externt

Förutom den förra internrevisorns rekommendationer för kommande projekt som bland annat innehöll rådet att skapa en tydlig projektorganisation även för de icke-byggnatoriska förändringarna, diskuterar Kerstin Tham med interna och externa experter. Inom högskolan finns forskning inom arkitektur, arbetslivsvetenskap, byggområdet, och ledarskap och organisation. Hon har också tagit kontakt med Linnéuniversitet för att utbyta erfarenheter, de planerar nu för en ny universitetsbyggnad i Kalmar med tre olika typmiljöer som institutionerna kan välja mellan, och det finns en plan som utgår från verksamheternas olika val av miljöer.

– Linneuniversitet har en helt annan process för att utforma sina arbetsmiljöer som verkar fungera bättre. Det är bra om vi kan lära oss av varandra, säger Kerstin Tham.

Så går arbetet vidare

Så snart som möjligt kommer Kerstin Tham att utse en ny styrgrupp samt initiera rekryteringen av personer som ska ingå i projektledningen. Det svåra nu är balansakten att komma igång med en process så snart som möjligt, och samtidigt göra det på ett sätt så att det inte blir fel från början. När det gäller att anlita en process- och projektledare för det här uppdraget tittar hon både externt och internt.

– Vi behöver involvera olika kompetenser och ha akademiska företrädare som har legitimitet och som leder processen tillsammans med personer som har kompetens inom bland annat projektledning, ombyggnation, arkitektur och HR/arbetsmiljö. Det är angeläget att få en ny styrgrupp med personer som inte har ingått i tidigare styrgrupper. Vi behöver också ta hänsyn till att det finns en stor trötthet bland de anställda, inte minst när det gäller att jobba med det här. Vi måste avsätta tillräckliga resurser för att det ska kunna göras, säger Kerstin Tham.

– Tyvärr finns det en hel del dåliga erfarenheter och misstroende i bagaget när det gäller de här frågorna. Det är viktigt att vi får med oss akademiska företrädare i arbetet, att de verkligen kan påverka resultatet och är fullt på det klara med vilka förutsättningar som finns. Tidigare undersökningar har visat att en del av de dåliga erfarenheterna har handlat om otydlighet när det gäller vad medarbetarna kan påverka och inte.

”Det kommer att ta ett tag”

De steg på vägen som Kerstin Tham ser framför sig, men som de som får uppdragen får utarbeta närmare, är i stora drag att inleda med en inventering av vilka grupper av medarbetare som arbetar i Niagara nu och hur dessa grupper beräknas utökas med anledning av att forskningsverksamheten växer när vi blir ett universitet 2018. Inventeringen kan starta inom kort. Därefter behöver det göras en nulägesanalys som ligger till grund för utvecklingen av möjliga scenarios eller ”typmiljöer” som även inkluderar kostnader för ombyggnation och lokalhyra. Tanken är att de framtagna förslagen ska användas som underlag för institutionernas/medarbetarnas diskussioner om hur de önskar utforma/utveckla sin arbetsmiljö i Niagara.

– Det kommer att ta ett tag, det får vi räkna med om vi ska hitta en hållbar lösning, och under tiden måste vi fortsätta att åtgärda de mindre sakerna.

Text: Johanna Svensson